Search again

Found: 91  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการทางความคิดเชิงอนุรักษ์ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีของการผลิตรายการโทรทัศน์ "ประกายทักษะ" / สุทิติ ขัตติยะ ผู้วิจัย.
Author
สุทิติ ขัตติยะ.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิชาการ ส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2545.
Call Number
384.5532 ส778ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กระบวนการและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้มีอายุสูงกว่า 16 ปี : รายงานการวิจัย / ศิริพรรณ ชุมนุม.
Author
ศิริพรรณ ชุมนุม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
374.941 ศ464ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image

image

image

image

image
การประเมินระยะยาวเจตคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการศึกษา : รายงานการวิจัย = Longitudianal assessment of new information technology attitudes in education / นัญฑา ผลิตวานนท์,.
Author
นัญฑา ผลิตวานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
Call Number
วจ371.33 น385ก 2545
Location
Chanthaburi Campus Library

image

image

image

image
การพัฒนาและขยายผลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างตราด / ธีระชัย เจ้าสกุล.
Author
ธีระชัย เจ้าสกุล.
Published
[ตราด] : วิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาเขตบุรินทร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2545-2546.
Call Number
374.013 ธ663ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image

image
การวิเคราะห์องค์ประกอบการประเมินผลการฝึกสอนของนิสิตฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานการวิจัย / นลินี บำเรอราช, วิมลรัตน์ จตุรานนท์.
Author
นลินี บำเรอราช.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
Call Number
370.71 น287ก
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles