Search again

Found: 8,414  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
12 นักษัตรครึ่ง... 18 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
Author
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
Published
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
Call Number
378.05 มวล346 2554
Location
BUU Library (BangSaen)

image
12 ปี กรมการจัดหางานบริการด้วยใจ / กรมการจัดหางาน.
Author
กรมการจัดหางาน.
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2548.
Call Number
331.12 กร446 2548
Location
BUU Library (BangSaen)

image
12 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 มีนาคม 2547 / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
Author
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
Published
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย, 2547.
Call Number
378.05 มวล346 2547
Location
BUU Library (BangSaen)

image
12 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Author
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
Call Number
333.91 จฬ683สวน 2546
Location
BUU Library (BangSaen)

image
12 ปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) / สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย).
Author
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย).
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2544.
Call Number
615 ภส778 2544
Location
BUU Library (BangSaen)

image
120 ปี กรมบัญชีกลาง = 120th Anniversary the comptroller general's department / กรมบัญชีกลาง.
Author
กรมบัญชีกลาง.
Published
กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2553.
Call Number
657.835 บ254 2553
Location
BUU Library (BangSaen)

image
120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2518-2538 / กระทรวงการคลัง.
Author
กระทรวงการคลัง.
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2538.
Call Number
352.4 ก443 2518-2538
Location
BUU Library (BangSaen)

image
120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ / กระทรวงการต่างประเทศ ; ขนิษฐา วงศ์พานิช, สวนีย์ วิเศษสินธุ์ และ อุบล ใช้สงวน, บรรณาธิการ.
Author
กระทรวงการต่างประเทศ.
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวงต่างประเทศ, 2539.
Call Number
353.13 ก218ร
Location
BUU Library (BangSaen)

image
120 ปี กระทรวงมหาดไทย / กระทรวงมหาดไทย.
Author
กระทรวงมหาดไทย
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2556.
Call Number
353.3 ม234รอ 2555
Location
BUU Library (BangSaen)

image
120 ปี ตราไปรษณียากรไทย = 120 years of Thai postage stamps / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย, 2546.
Call Number
383.23 ร192 2546
Location
BUU Library (BangSaen)

image
120 ปี บพิตรพิมุข / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ.
Author
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548.
Call Number
378.05 มทร บจ246 2548
Location
BUU Library (BangSaen)

image
120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก / สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ.
Published
นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
Call Number
027.7 ส747สบ 2556
Location
BUU Library (BangSaen)

image
120 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ / กระทรวงการต่างประเทศ.
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2554.
Call Number
923.29593 ร192 2554
Location
BUU Library (BangSaen)

image
120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.
Author
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
Call Number
355.609593 ป483 2549
Location
BUU Library (BangSaen)
Pharmaceutical Sciences Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles