Search again

Found: 11  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรในครัวสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี / กนกวรรณ นุ่มดี, วรินทร เชิดชูธีรกุล.
Author
กนกวรรณ นุ่มดี.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ก125ก 2560
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การศึกษาความสัมพันธ์ของทฤษฎีมูลเหตุของการเกิดโรคกับอาการปวดหลังในผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี / สุธิมา ศรีจันทร์, พรสวรรค์ หมอยา.
Author
สุธิมา ศรีจันทร์.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ส785ก 2560
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การศึกษาประสิทธิผลของท่าฤาษีตัดตนในการลดอาการปวดหลังส่วนล่างในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 และ 3 / จิราภา ทองพึ่งสุข, สลักจิต คำคง, สุดารัตน์ จำเริญเนาว์.
Author
จิราภา ทองพึ่งสุข.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed จ536ก 2560
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การศึกษาประสิทธิผลของน้ำมันสุวคนธ์ปรับธาตุ (น้ำมันปถวีธาตุ) ในผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หรือ 5 หลัง / กายแก้ว คชเดช, ภัชรินทร์ กลั่นคูวัฒน์.
Author
กายแก้ว คชเดช.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ก435ก 2560
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของปูนแดงและปูนแดงผสมสารสกัดรากหางไหลในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย / ฐิติภา ยิ่งยง, นุชนารถ ภูผา.
Author
ฐิติภา ยิ่งยง.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ฐ342ก 2560
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา / ภาสุรัตน์ เจียมสายใจ, อัญชณา บุญจันทร์.
Author
ภาสุรัตน์ เจียมสายใจ.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ภ515ค 2560
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ประสิทธิผลของการเก็บความร้อนในลูกประคบข้าวสารและทราย / พัชรภรณ์ ถาวรสิน, รุ่งนภา บุญมา.
Author
พัชรภรณ์ ถาวรสิน.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed พ516ป 2560
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ผลทันทีของการบริหารร่างกายด้วยฤาษีคัดตนลดความตึงตัวที่มีต่อกล้ามเนื้อบ่าในนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี / เรขา เสือจอย, วชิราภรณ์ ไชยราช.
Author
เรขา เสือจอย.
Published
ชลบุรี : วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ร753ผ 2560
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ผลทันทีของการบริหารฤาษีดัดตนท่าแก้ลมสันหลังและเข่าต่ออาการปวดหลังส่วนล่างในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / สุภาพร จันทะราช, บุษบามินตรา ดิฐป...
Author
สุภาพร จันทะราช.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ส838ผ 2560
Location
BUU Library (BangSaen)

image
อิทธิพลความเชื่อองค์พระพิราพที่มีต่อนาฏศิลป์ไทย / ศุภโชค เรืองสมบัติ.
Author
ศุภโชค เรืองสมบัติ.
Published
[ชลบุรี] : สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
Call Number
Huso ศ685อ 2556
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles