Search again

Found: 125  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กฎหมายกับชุมชน : มิติใหม่ของการพัฒนา / สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ; สันติ สาทิพย์พงษ์, รวบรวม-เรียบเรียง.
Author
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2542.
Call Number
346.04 ส846ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายกับผู้หญิง / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542.
Call Number
346.013 ส691ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายครอบครัว / วิระดา สมสวัสดิ์.
Author
วิระดา สมสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2540.
Call Number
346.015 ว686ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายระหว่างประเทศ / นพนิธิ สุริยะ.
Author
นพนิธิ สุริยะ.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540.
Call Number
341 น171ก 2540
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายระหว่างประเทศ 1 / นพนิธิ สุริยะ.
Author
นพนิธิ สุริยะ.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539.
Call Number
341 น171ก 2539
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / สมพงศ์ ชูมาก.
Author
สมพงศ์ ชูมาก.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
Call Number
341 ส262ก 2542
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายล้มละลาย โดย วิชา มหาคุณ.
Author
วิชา มหาคุณ.
Published
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2540.
Call Number
346.078 ว545ก 2540
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน : ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2538 = Investment law / พิธินัย ไชยแสงสุขกุล.
Author
พิธินัย ไชยแสงสุขกุล.
Published
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538.
Call Number
346.092 พ678ก 2538
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว : กฎหมายน่ารู้ / ประสิทธิ์ บุญเสริม.
Author
ประสิทธิ์ บุญเสริม.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2543.
Call Number
346.015 ป413ก 2543
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายเกี่ยวกับมรดก : กฎหมายน่ารู้ / ประสิทธิ์ บุญเสริม.
Author
ประสิทธิ์ บุญเสริม.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2543.
Call Number
346.05 ป413ก 2543
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายแรงงานและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน = Labour law & staff regulations / ชวน อรรถศาสน์, เรียบเรียง.
Author
ชวน อรรถศาสน์.
Published
กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2542.
Call Number
344.01 ช266ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฏหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจกับอนาคตของประเทศ
Published
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2542.
Call Number
347 ก117
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การขอจดทะเบียนและการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ประสิทธิ์ บุญเสริม.
Author
ประสิทธิ์ บุญเสริม.
Published
กรุงเทพฯ : ทิชซิ่งเอ็ท, 2543.
Call Number
343.025 ป413ก 2543
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ ที่ประสบความสำเร็จในการบริการประชา : หนทางสู่ความเป็นเลิศ / ศุภชัย ยาวะประภาษ.
Author
ศุภชัย ยาวะประภาษ
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.พ., 2541.
Call Number
361.6 ศ683ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles