Search again

Found: 1,294  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Population structure and reproduction in three species of Coralliophial (Mollusca : Gastropoda) from the Houtman Abrohos Island, Western Australia : เอกสารงานวิจัย / อัมมพร ทองกู้เกียรติกูล.
Author
อัมพร ทองกู้เกียรติกูล.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540.
Call Number
594.32 อ555พ
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายคุ้มครองเด็กถูกกระทำทารุณกรรมจากผู้ปกครอง : รายงานวิจัย = Legal protection of child abuse / วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล.
Author
วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
Call Number
362.76 ว386ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สา / โดย นัยนา นิยมวัน...[ และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วัลย์ลดา หงส์ทอง, นฤมล รื่นไวย์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย, 2541.
Call Number
676.286 ก216
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ : รายงานการวิจัย / โดย ขวัญฤทัย จ่างจำรัส.
Author
ขวัยฤทัย จ่างจำรัส.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
Call Number
305.4 ข275ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กระบวนการทางความคิดเชิงอนุรักษ์ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีของการผลิตรายการโทรทัศน์ "ประกายทักษะ" / สุทิติ ขัตติยะ ผู้วิจัย.
Author
สุทิติ ขัตติยะ.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิชาการ ส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2545.
Call Number
384.5532 ส778ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กระบวนการแปรรูปน้ำพริกหนุ่มบรรจุกระป๋อง : รายงานการวิจัย / เมธินี เห่วซึ่งเจริญ ... [และคนอื่น ๆ].
Published
เชียงใหม่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
Call Number
664.0282 ก218
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กระบวนการและผลการกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณสาธารณสุขมูลฐานสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2542 : รายงานผลการวิจัย / [พรทิพย์ สุประดิษฐ์ ... [และคนอื่นๆ]].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข, [2543]
Call Number
362.104257 ก218
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กระบวนการและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้มีอายุสูงกว่า 16 ปี : รายงานการวิจัย / ศิริพรรณ ชุมนุม.
Author
ศิริพรรณ ชุมนุม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
374.941 ศ464ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันตกของประเทศไทย : รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) = The strategies of agricultural extension on self-sufficient economic philosop...
Author
สิน พันธุ์พินิจ.
Published
นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
Call Number
630.715 ส724ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image

image
กองทุนคุณภาพการศึกษาของฮ่องกง : รายงานการวิจัยเอกสาร / ผู้วิจัย ภัทณิดา พันธุมเสน.
Author
ภัทณิดา พันธุมเสน.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
Call Number
379.5125 ภ352ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กะเทาะสนิมกริช : แลวิถีชีวิตชาวใต้ตอนล่าง / ผู้วิจัย สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, สมบูรณ์ ธนะสุข, พิชัย แก้วขาว.
Author
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2543.
Call Number
390.09593 ส776ก
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles