Search again

Found: 50  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Maruey knowledge & resource center / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2550?].
Call Number
027 ม466
Location
BUU Library (BangSaen)

image
The economics of money, banking, and financial markets / Frederic S. Mishkin.
Author
Mishkin, Frederic S.
Published
Boston : Pearson, c2013.
Call Number
332 Mi678E 2013
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กรุ๊งกริ๊ง / ภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล, เขียน ; ภาพประกอบ : ภาคภูมิ สุรพงศานุรักษ์, ฐิติพันธ์ ทับทอง.
Author
ภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549.
Call Number
ด ภ476ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / อัญญา ขันธวิทย์, สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549.
Call Number
332.4 ก286 2549
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การลงทุนในตราสารทุน = Equity investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Author
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
Call Number
332.6322 ก499
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การลงทุนในตราสารหนี้ = Debt investments / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556.
Call Number
332.6323 กร499 2556
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / อัญญา ขันธวิทย์.
Author
อัญญา ขันธวิทย์.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547.
Call Number
332.632 อ531ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554.
Call Number
657.3 ก514 2554
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
Call Number
657.3 ก514 2548
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative methods / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Author
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
Call Number
332.6015195 ก514
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การเงินธุรกิจ = Corporate finance / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
Call Number
658.15 กจ445
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ก่อร่าง...สร้างกิจการ / ผู้เขียน : เรวัต ตันตยานนท์, กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.
Author
เรวัต ตันตยานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546.
Call Number
658.022 ร769ก 2546
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Author
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547.
Call Number
332.642 ก935 2547
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน = Financial information and analysis / สถาบันความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548-2549.
Call Number
332.6 ข289
Location
BUU Library (BangSaen)
Sakaeo Campus Library

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ = Introduction to derivatives / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551.
Call Number
332.6457 ค181 2551
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) | นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตกลง

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles