Search again

Found: 36  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
108 กลโกง ธุรกิจบ้านและที่ดิน เล่ม 2 / ทันพงษ์ รัศนานันท์, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สายน้ำ, 2537.
Call Number
346.043 ร192 2537
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายกับชุมชน : มิติใหม่ของการพัฒนา / สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ; สันติ สาทิพย์พงษ์, รวบรวม-เรียบเรียง.
Author
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2542.
Call Number
346.04 ส846ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายกับผู้หญิง / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542.
Call Number
346.013 ส691ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายระหว่างประเทศ / นพนิธิ สุริยะ.
Author
นพนิธิ สุริยะ.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540.
Call Number
341 น171ก 2540
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายระหว่างประเทศ 1 / นพนิธิ สุริยะ.
Author
นพนิธิ สุริยะ.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539.
Call Number
341 น171ก 2539
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / สมพงศ์ ชูมาก.
Author
สมพงศ์ ชูมาก.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
Call Number
341 ส262ก 2542
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายล้มละลาย โดย วิชา มหาคุณ.
Author
วิชา มหาคุณ.
Published
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2540.
Call Number
346.078 ว545ก 2540
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กฎหมายแรงงานและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน = Labour law & staff regulations / ชวน อรรถศาสน์, เรียบเรียง.
Author
ชวน อรรถศาสน์.
Published
กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2542.
Call Number
344.01 ช266ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ ที่ประสบความสำเร็จในการบริการประชา : หนทางสู่ความเป็นเลิศ / ศุภชัย ยาวะประภาษ.
Author
ศุภชัย ยาวะประภาษ
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.พ., 2541.
Call Number
361.6 ศ683ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image

image
คู่มือประชาชนเรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.
Author
ชาญชัย แสวงศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.พ., 2541.
Call Number
341.481 ช486ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
คู่มือผู้บริโภค / สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชนูปถัมภ์ ; คณะผู้จัดทำ, ทวีรัสมมิ์ ธนาคม... [และคนอื่น ๆ]
Published
กรุงเทพฯ : สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชนูปถัมภ์, 2542.
Call Number
343.071 ค695
Location
BUU Library (BangSaen)

image
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของหน่วยงานของรัฐ / สำนักงานคณะกรรมกรรมการข้าราชการพลเรือน /
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อ ประชาชนของหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.พ., 2541.
Call Number
348.02 ค695
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ทะเลชุมชน : คู่มือกฎหมายสำหรับชาวประมงพื้นบ้าน / วรินทรา ไกยูรวงศ์ ; ศยามล ไกยูรวงศ์, บรรณาธิการ.
Author
วรินทรา ไกยูรวงศ์.
Published
พังงา : โครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน, 2541.
Call Number
341.762 ว329ท
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles