Search again

Found: 120  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร = Journal of Thai rehabilitation medicine.
Published
เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
Call Number
e-Journal
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Serial Loading...

image
เวชสารแพทย์ทหารบก = Royal Thai Army Medical Journal.
Published
กรุงเทพฯ : พชรการพิมพ์,.
Call Number
e-Journal
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Serial Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน 105203 พยาธิสรีรวิทยา / เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
Author
เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์.
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.
Call Number
616.07 พ877อ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เอกสารประกอบการสอนวิชา 103201 การพยาบาลพื้นฐาน / วริยา วชิราวัธน์.
Author
วริยา วชิราวัธน์.
Published
ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.
Call Number
610.73 ว329อ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เอดส์...ผลกระทบต่อเด็กในประเทศไทย / โดย มยุรี ยกตรี.
Author
มยุรี ยกตรี.
Published
เชียงใหม่ : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์, [254?]
Call Number
616.9792 ม189อ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
แปลกแต่จริงรวมเรื่องแปลกๆในวงการแพทย์ / สุทัศน์ อุสาหะ
Author
สุทัศน์ อุสาหะ.
Published
กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [ม.ป.ป.]
Call Number
610 ส224ป
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
แผนบำบัดรักษาผู้ติดยา และสารเสพติด ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี, [253-?]
Call Number
613.8 ส221ผ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. ... / คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [25--]-
Call Number
616.9792 ผป932
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
แผนพัฒนาการพยาบาล / กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.
Published
กรุงเทพฯ : กอง, [25--]-
Call Number
610.73 ผ932
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โรคติดต่อ / ชวลิต ทัศนสว่าง.
Author
ชวลิต ทัศนสว่าง.
Published
กรุงเทพฯ : สหประพาณิชย์, [253?].
Call Number
614.4 ช281ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โรคติดเชื้อน่ารู้ / บรรณาธิการ : อังกูร เกิดพาณิช.
Published
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, [254-?]-
Call Number
618.929 ร924
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โรคภูมิแพ้ : เบื้องหน้า...เบื้องหลัง / วสันต์ สิงหมณี.
Author
วสันต์ สิงหมณี.
Published
[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เพียรเจริญ, 252?].
Call Number
614.5993 ว358ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โรคเบาหวาน ; โรคความดันโลหิตสูง / จัดทำโดย พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ.
Author
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ.
Published
ชลบุรี : ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา, [254-?]
Call Number
616.462 พ784ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ไท้เก็ก (ไท้ชีฉวน) เพื่อความสุขสมบูรณ์ทั้งกายใจ / ชมรมพุทธศิลปศึกาาและประเพณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี.
Published
เชียงใหม่ : ชมรมพุทฑศิลปศึกษาและประเพณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.
Call Number
613.7 ช272ท
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ไวรัสวิทยา / เรียบเรียงโดย วันเพ็ญ ชัยคำภา.
Author
วันเพ็ญ ชัยคำภา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล, [ม.ป.ป.].
Call Number
616.0194 ว435ว
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles