Search again

Found: 182  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้าและซินหวารื่อเป้าในแง่ความหมายของคำศัพท์ โครงสร้างวลีและประโยค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ผู้วิจัย ชวนพิศ เทียมทัน.
Author
ชวนพิศ เทียมทัน.
Published
พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Call Number
495.18 ช271ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาการจำแนกชนิดของสารประกอบสารหนูในสิ่งแวดล้อม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The study of arsenic speciation in environment / หัวหน้าโครงงานวิจัย อภิญญา นวคุณ.
Author
อภิญญา นวคุณ.
Published
ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
615.907 อ253ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาผลกระทบของการเคลื่อนตัวของดินเนื่องจากงานขุดต่อโครงสร้างข้างเคียง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สยาม ยิ้มศิริ.
Author
สยาม ยิ้มศิริ.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
624.19 ส319ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การศึกษาพลังงานประสิทธิผลในการทดสอบ Standard Penetration Test ตามแนวทางการทดสอบที่ดำเนินการในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สยาม ยิ้มศิริ.
Author
สยาม ยิ้มศิริ.
Published
ชลบุรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
631.4 ส319ก 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาพัฒนาการและบริบทที่เกี่ยวข้องของงานนาฏกรรมล้านนา เพื่อสร้างสรรค์นาฏกรรมล้านนาและเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย = The study of development and context involved in l...
Author
มาณพ มานะแซม.
Published
เชียงใหม่ : สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
Call Number
792.09593 ม427ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาภาวะไตวายเฉียบพลันในโรคมาลาเรียชนิดรุนแรง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัย = Investigating acute renal failure in severe malaria / ผู้อำนวยการแผนงาน พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล.
Author
พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
Call Number
616.614 พ265ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนิสิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ / เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร.
Author
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
510.0711 ว896ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชในวงค์ Asteraceae และ Acantaceae ในการยับยั้งเอนไซม์ CYP2A6 ที่ย่อยสลายนิโคตินในคน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Inhibition of the human cytochrome P450, CYP2A6, the nicotine...
Author
ทรงกลด สารภูษิต.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
615.19 ท124ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของใบเร่วหอม : มูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Study on biologival activity of leaves of etlingera pavieana : value added product from agricul...
Author
กล่าวขวัญ ศรีสุข.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
572.2 ก313ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 2A6 ที่ย่อยสลายนิโคตินในคนและเอนไซม์ CYP2A13 ที่ย่อยสลายสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl_-1-butanone (NHK) ของพืชสมุนไพรที่สำคัญในโครงการ...
Author
ทรงกลด สารภูษิต.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
572.7 ท124กศ 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการของพระสงฆ์ สามเณรและฆารวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / จงจิตร อังคทะวานิช, [หัวหน้าโครงการ], วาสินี วิเศษฤทธิ์ม, อารยา แสงเทียน...
Author
จงจิตร อังคทะวานิช.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
Call Number
613.2 จ118ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาอุปลักษณ์และภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมของคำเรียกสีในสำนวนจีน : รายงานวิจัย = A study of metaphorical meanings and cultural reflections in chinese idioms color terms / กนกพร ศรีญาณลักษณ์.
Author
กนกพร ศรีญาณลักษณ์.
Published
ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2557?]
Call Number
398.9951 ก124ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การสอนไวยากรณ์ฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียนโดยใช้โมเดลการสร้างมโนทัศน์แบบ Concept Attainment : รายงานผลการวิจัย / โดย วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย.
Author
วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยในชั้นเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
Call Number
445 ว711ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles