Search again

Found: 182  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากรานาเกลือ : รายงานวิจัยปีที่ 1 =Antimicrobial activity of extracts from fungi in solar salterns / อภิรดี ปิลันธนภาคย์ และสุดารัตน์ สวนจิตร.
Author
อภิรดี ปิลันธนภาคย์.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
579 อ259ฤ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
วัฒนธรรมธุรกิจไทยในบริบทสังคมวัฒนธรรมกัมพูชา / บุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล.
Author
บุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล.
Published
2557.
Call Number
658.4 บ396ว
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ไม่สมดุลสูง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Optimal methods for classification of highly imbalanced datasets / คณะผู้วิจัย เบญจภรณ์ จันทรกองกุล, หัวหน้าโครงการวิ...
Author
เบญจภรณ์ จันทรกองกุล.
Published
ชลบุรี : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
005.1 บ783ว
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ศักยภาพของสารสกัดจากดอกบัวสายที่ผ่านกระบวนการสกัดแบบต่าง ๆ ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณฟลาโวนอยด์ ปริมาณแอนโทไซนานิน ปริมาณโปรแอนดทไซยานิดินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Poten...
Author
สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช.
Published
สระแก้ว : คณะเทคโนโลยีการเกษตรม หาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, 2557.
Call Number
615.19 ส731ศ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเขตควบคุมมลพิษในเขตปริมณฑล : รายงานการวิจัย = Potential of local authorities in environmental management : case studies of pollution...
Author
โสภารัตน์ จารุสมบัติ.
Published
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
Call Number
354.328 ส985ศ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ศักยภาพของแบคทีเรียทะเล : แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานโครงการวิจัย = The potential of marine bacteria as the source of bioactive metabolites and food supplements / ชุติว...
Author
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา.
Published
ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
579.177 ช617ศ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์.
Author
นันทวัฒน์ บรมานันท์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2557.
Call Number
342.593 น424ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image
อัษฎาพานรคำกาพย์ภาคใต้ : ลักษณะร่วมและการสร้างสรรค์เฉพาะถิ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / พัชลินจ์ จีนนุ่น, วราเมษ วัฒนไชย.
Author
พัชลินจ์ จีนนุ่น.
Published
สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2557.
Call Number
398.209593 พ524อ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เทคนิคการรักษาระบบมาตรฐาน ISO9001 อย่างยั่งยืน / ดวงใจ หทัยรัตน์ศิริ.
Author
ดวงใจ หทัยรัตน์ศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : โรแบร์พับลิชชิ่ง, 2557.
Call Number
658.562 ด164ท
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม : การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรมงานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย = Crossing the crossing bridge : a compilation of abstracts and bibliography of research on contempora...
Author
นัทธนัย ประสานนาม.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
Call Number
895.9109 น399พ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เอกสารผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ... / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
ชลบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา, [2555]-
Call Number
331.11423 อ884
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
แนวคิดสิทธิ์ในทรัพย์สินจากกฎหมายตราสามดวง : รายงานการวิจัย = The concept of property in the three seals law / เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.
Author
เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.
Published
ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
349.593 ร861น
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในภาคอีสาน : รายงานการวิจัย / [คณะวิจัย สุรพล วีริยาสรร ... [และคนอื่น ๆ] ; ทัศนีย์ สิทธิวงศ์, เขียนรายงานการวิจัย] .
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2557.
Call Number
370.9593 น927
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles