Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้าและซินหวารื่อเป้าในแง่ความหมายของคำศัพท์ โครงสร้างวลีและประโยค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ผู้วิจัย ชวนพิศ เทียมทัน.
Author
ชวนพิศ เทียมทัน.
Published
พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Call Number
495.18 ช271ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การสอนไวยากรณ์ฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียนโดยใช้โมเดลการสร้างมโนทัศน์แบบ Concept Attainment : รายงานผลการวิจัย / โดย วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย.
Author
วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยในชั้นเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
Call Number
445 ว711ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles