Search again

Found: 357  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาตัวเร่งปฎิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์เพื่อใช้กับปฎิกิริยา Oxidative steam reforming ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน (ปีที่ 1) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Improvement of CuO catalysts using with oxidative steam...
Author
เอกรัตน์ วงษ์แก้ว.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
541.395 อ881กร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม / [คณะผู้วิจัย นิรมล สุธรรมกิจ, หัวหน้าโครงการ ; อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์, เณศรา สุขพานิช, อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล, นักวิจัย].
Author
นิรมล สุธรรมกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2557.
Call Number
338.47628 น645ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสับปะรดในจังหวัดเชียงราย : รายงานการวิจัย = A potential development production and value added to pineapple in Chiang Rai province / สุทธิวัลย์ สีทา และคณะ.
Author
สุทธิวัลย์ สีทา.
Published
เชียงราย : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2557.
Call Number
633.576 ส776ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาสูตรฟิล์มห่อหุ้มผลิตภัณฑ์อาหารจากพอลิแลคติกแอซิดและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Films development from poly lactic acid and agricultural waste for food products / สม...
Author
สมคิด ใจตรง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557.
Call Number
668.495 ส234ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการสร้างเส้นแนวโน้มในการทำนายผลการทดลองจลนพลศาสตร์ในกระบวนการชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร / นพพล เล็กสวัสดิ์.
Author
นพพล เล็กสวัสดิ์.
Published
เชียงใหม่. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
Call Number
511.8 น176ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ : รายงาน = Development of duckweed as a model aquatic-plant for basic research and application in biotechnology...
Author
สลิล ชั้นโรจน์.
Published
ชลบุรี : [ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์] มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
584.64 ส373ก 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image
การรักษาโรคลมชักในสถานการณ์จำเพาะที่พบบ่อย = Treatment of epilepsy in common special situations / คณิตพงษ์ ปราบพาล.
Author
คณิตพงษ์ ปราบพาล.
Published
สงขลา : หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557.
Call Number
616.853 ค129ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การลดข้อผิดพลาดของงาน ด้วยการจัดอบรมพนักงาน = Reduction of working errors with a staff training / สราวุธ เจริญศิริ, วรุฒ เอี้ยงปราณี, อภิชาติ แสนยะบุตร.
Author
สราวุธ เจริญศิริ.
Published
[ชลบุรี] : กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
Eng ส355ก 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การลดความสูญเปล่าการหยุดชะงักของเครื่องจักรในกระบวนการผสมลูกอม = Failure loss reduction in sweet candy mixing process / วิทยา ไชยบุบผา, สุรัชชัย โสสุทธิ์, ปิยะ จันดารา.
Author
วิทยา ไชยบุบผา.
Published
[ชลบุรี] : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
Eng ว582ก 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความขัดข้องของแม่พิมพ์ฉีดชิ้นส่วนอลูมิเนียม = The study of failure reduction in mould injection aluminium parts / ภัควัฒน์ กวินกุลเศรษฐ์, ภัสดา ชื่นศิริ.
Author
ภัควัฒน์ กวินกุลเศรษฐ์.
Published
[ชลบุรี] : กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
Eng ภ329ก 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการติดตั้งท่อน้ำมัน = Waste reduction for fuel pipe installation process / ทวีวัฒน์ ปาอิน, ธีรวัฒน์ ประวัติ.
Author
ทวีวัฒน์ ปาอิน.
Published
[ชลบุรี] : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2557.
Call Number
Eng ท225ก 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การลดเวลาในการตรวจนับสินค้าคงคลัง = The reduction of inventory stocktaking / เกียรติศักดิ์ ชนะพร่อง, กรองกานต์ พุ่มพวง, จิราพร บุญนาค.
Author
เกียรติศักดิ์ ชนะพร่อง.
Published
[ชลบุรี] : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
Eng ก855กร 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การลดเวลาในการติดตั้งแม่พิมพ์ของเครื่องฉีดพลาสติก = Time reduction for mold installation in injection molding machine / ธิดารัตน์ เนาว์ประดิษฐ์, เอกสิทธิ์ บุตตามล.
Author
ธิดารัตน์ เนาว์ประดิษฐ์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
Call Number
Eng ธ582ก 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles