Search again

Found: 23  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการเข้าร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum - APPF) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 9-19 มกราคม 2557 ณ เมืองปวยระโต บายารต้า สหรัฐเม็กซิโก / สำนักงานเลขาธิก...
Author
การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
Published
กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557.
Call Number
327.5096 ก475ร 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ; วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี = Proceeding of 11th National Seed Conference...
Author
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ
Published
ชลบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557.
Call Number
016.631521 ก475ร 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
สรุปงานสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย วันที่ 24-25 เมษายน 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.
Author
งานสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย :
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2557.
Call Number
352.88 ง319ส 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สมุนไพรไทย สุขภาพไทย เศรษฐกิจไทย ; ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี / บรรณาธิการ วงเดือน จินดาวัฒนะ ......
Author
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
Published
นนทบุรี : สำนักวิชาการและจัดการความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณะสุข, 2557.
Call Number
615.321 ง319ส 2556
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
สัญลักษณ์โบราณในวัฒนธรรมปัจจุบัน : จากภารตะสู่อาเซียน : ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 6 ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล = Ancient symbols in current culture : from Bharat...
Author
ภารตะศึกษาฟอรั่ม
Published
นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
Call Number
915.4 ภ465ส 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
หนังสือที่ระลึกงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ครั้งที่ 30 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร / [มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร].
Author
งาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, 2557.
Call Number
361.763 ง319ห 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
อาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง / สุรินทร์ พิศสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ศรันย์ วงศ์ขจิตร.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2557.
Call Number
341.2473 อบ617
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ, ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ สุพัตรา ศรีวณิชชา...
Author
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
Published
นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2557.
Call Number
613.0438 ก474ว 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles