Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 16 ; 12-13 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว รัสอร์ท จังหวัดจันทบุรี จัดทำโดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับ มหาวิทยา...
Author
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
Call Number
CDM5928
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
การประเมินผลโครงการ การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมปี 2561 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บริษัท เอ็กเซเลนเซีย จำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บริษัท เอ็กเซเลนเซีย จำกัด, 2561.
Call Number
CDM5923
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image

image
การเลือกตั้ง เลือกผู้นำและผู้แทน / ไพฑูรย์ โพธิสว่าง.
Author
ไพฑูรย์ โพธิสว่าง.
Published
ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
Call Number
CDM5840
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
ผลการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประจำปี .... กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล.
Author
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล, 2561-.
Call Number
CDM5934
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าอุตสาหกรรม 4.0 ; วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยากรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2561.
Call Number
CDM5895
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 โดย ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพัน...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
Call Number
CDM5926
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
รายงานการวิจัย ผลสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2561 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโย...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
Call Number
CDM5925
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ นโยบายการส่งเสริมการเรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพ...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บริษัท เอ็กเซเลนเซีย จำกัด, 2561.
Call Number
CDM5922
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประ...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็กเซเลนเซีย จำกัด, 2561.
Call Number
CDM5924
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บริษัท เอ...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บริษัท เอ็กเซเลนเซีย จำกัด, 2561.
Call Number
CDM5920
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
รายงานประจำปี ... สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Published
ลำปาง : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2561-.
Call Number
CDM5933
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ... สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / Annual Report...Office of the Permanent Secretary / สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.
Author
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2561-.
Call Number
CDM5931
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles