Search again

Found: 62  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Kŭbam sijip = 급암 시집 / Min Sa-pyŏng ; Yu Ho-jin.
Author
Min, Sa-p''yŏng.
Published
Seoul : Han''guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2013.
Call Number
895.7108 Mi663K
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kŭnjae chip = 근재 집 / An Chuk ...[et al].
Published
Seoul : Han''guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2013.
Call Number
495.7 Kn96
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Light in landscape & architecture / Dimitris Kottas.
Author
Kottas, Dimitris.
Published
Barcelona, Spain : Links, 2013.
Call Number
729.28 Ko87L
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Listening Korean for foreign students = 유학생을 위한 한국어 듣기 / Kim, Jung-hee, Lee, Jung-hee, Park, Hye-kyung.
Author
Kim, Jung-hee.
Published
Seoul : Hawoo, 2013.
Call Number
495.7834 Ki49L 2013
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Maeho yugo = 매호유고 / Chin Hwa ; Pyŏn Chong-hyŏn, Yun Sŭng-jun, Yun Chae-hwan omgim ; Chang Hŭi-sŏng kyojŏm.
Author
Chin, Hwa,
Published
Seoul : Han''guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2013.
Call Number
895.71 Ch539M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Misaeng : ajik sara itchi mothan cha = 미생 : 아직 살아 있지 못한 자 = 未生 / Tae-ho Yun.
Author
Tae-ho Yun.
Published
Kyonggi-do Koyang-si : Wijudom Hausu, 2013.
Call Number
E Ta123M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
No excuses art journaling : making time for creativity / Gina Rossi Armfield.
Author
Armfield, Gina Rossi.
Published
Cincinnati, Ohio : North Light Books, 2013.
Call Number
702.812 Ar728N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nopko purŭn sadari : Kong Chi-yŏng changpyŏn sosŏl = 높고 푸른 사다리 : 공 지영 장편 소설 / Chi-yŏng Kong.
Author
Chi-yŏng, Kong.
Published
Seoul : Han''gyŏre Ch''ulp''an, 2013.
Call Number
Fic Ch543N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Oegugin ŭl wihan pʻyojun Hanʼgugŏ munpŏp = 외국인 을 위한 표준 한국어 문법 / Kim Chong-nok.
Author
Kim, Chong-rok.
Published
Seoul : Pagijŏng, 2013.
Call Number
495.7​824 Ki49O 2013
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Oegugin ŭl wihan Hanguk kojŏn munhaksa : yŏnpyo wa topyo ro ingnŭn munhaksa = 외국인 을 위한 한국 고전 문학사 : 연표 와 도표 로 읽는 문학사 / Pae Kyu-bŏm, Chu Ok-pa.
Author
Pae, Kyu-bŏm.
Published
Seoul : Hau, 2013.
Call Number
895.7 Pa126Oe 2013
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Paul Chesley : a photographic voyage / photographs by Paul Chesley ; essays and reflections by Keith Lorenz ; introduction by Bert Fox.
Author
Chesley, Paul.
Published
Novato, CA : Goff Books, 2013.
Call Number
779.092 Ch524P
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Picture of a giraffe I painted = 내가그린기린그림 / Seo Hyeonson.
Author
Seo, Hyeonson.
Published
Seoul : Rudens, 2013.
Call Number
KSC Se478P
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Reading Korean for foreign students = 유학생 을 위한 한국어 읽기 / Cho Hyun-Yong, Kim Hyun-Yong.
Author
Cho, Hyun-Yong.
Published
Seoul : Hawoo, 2013.
Call Number
495.784 Ch545R 2013
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Saenggak, se pŏn : yet sŏnbidŭl ŭi chihye ka tamgin kojŏn myŏngku = 생각, 세 번 : 옛 선비들 의 지혜 가 담긴 고전 명구 / Kwŏn Kyŏng-yŏl ...[et al].
Published
Seoul : Han''guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2013.
Call Number
158.1 Sa127
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Sejong Hangugŏ = 세종 한국어 / Kungnip kugŏwŏn ...[et al].
Published
Seoul : Sejong Haktang Chaedan, [2013-201?].
Call Number
495.7824 Se463
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles