Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่องานของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548/ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Author
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.
Published
กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ; 2548.
Call Number
353.4 ส691ก 2548
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การประเมินความเชื่อมั่นของผู้รับบริการประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่องานของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549/ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Author
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2549.
Call Number
353.4 ส699ก 2549
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ระบบงานรัฐสภา/ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549.
Call Number
328.1 ส691ร
Location
BUU Library (BangSaen)

image
แนวปฏิบัติงานแนะแนวตามแผนพัฒนาการแนะแนวกระทรวงศึกษาธิการระยะที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) / กรมวิชาการ.
Author
กรมวิชาการ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ , 2540.
Call Number
371.422 ก169น
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles