Search again

Found: 215  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
มหาวิทยาลัยกับการวิจัยการปรับเปลี่ยนเพื่อการกิจสร้างสรรค์ปัญญา / วิจารณ์ พาณิช.
Author
วิจารณ์ พานิช.
Published
ชลบุรี : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.
Call Number
สว.15.1 ว519ม
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี 2498-2536 = Burapha University / มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
ชลบุรี : ภาพประกอบ, 2537.
Call Number
สอ.10.1.13 ม246ม
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี 2498-2536/ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, [2537?]
Call Number
วท.3.1 ม246ม 2536
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
มหาวิทยาลัยบูรพา ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปี 2537 / มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, [2537?]
Call Number
สอ.10.1.4 ม246ม 2537
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ครบรอบ 25 ปี / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.
Author
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2523.
Call Number
สอ.10.1.13 มศว211ม 2523
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ระเบียบการเงินที่ควรรู้ / งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, [253?]
Call Number
สอ.10.1.2 ม246ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง / กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. กองกิจการนิสิต.
Published
ชลบุรี : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา, [2538?]
Call Number
สอ.10.4 ม246ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายต่อหัวหน้านิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2538 / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. กองแผนงาน.
Published
ชลบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา, 2538.
Call Number
สอ.10.3 ม246ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานการวิเคราะห์ จำนวนนิสิตเต็มเวลา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ... / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. กองแผนงาน.
Published
ชลบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา, 2538.
Call Number
สอ.10.3 ม246ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานการวิเคราะห์ จำนวนนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2539 / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. กองแผนงาน.
Published
ชลบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539.
Call Number
สอ.10.3 ม246ร 2539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานการวิเคราะห์ จำนวนนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2540 / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. กองแผนงาน.
Published
ชลบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540.
Call Number
สอ.10.3 ม246ร 2540
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานการสัมนาการทางวิชาการ เรื่อง ผลกระทบจากการพัฒนาเสรษฐกิจและสังคมต่อวิถีชีวิตของชาวภาคตะวันออก / คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับูรพา.
Author
การสัมนาการทางวิชาการ เรื่องผลกระทบจากการพัมนาเศรษฐกิจและสังคมต่อวิถีชีวิตของชาวภาคตะวันออก (2537 : มหาวิทยาลัยบูรพา)
Published
ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.
Call Number
มน.2.1 ก525ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles