Search again

Found: 934  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Cheng yu gu shi = 儿童注音版成语故事 / Ren Mo.
Author
Mo, Ren.
Published
Beijing : Zhong guo xi ju, 2012.
Call Number
495.186 Mo687C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Cheng zhang Han yu = Pep up your Chinese / Cheng zhang Han yu bian xie zu bian.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
Call Number
495.1 Ch518Cz
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chengdu : a city of paradise / Jack Quian.
Author
Quian, Jack.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2007.
Call Number
951.38 Qu6C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China 100 topics series : the rise and fall of dynasties / Li Jiazhen.
Author
Jiazhen, Li.
Published
Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, 2005.
Call Number
951 J61C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China : beautiful landscapes / [Lin Wuhan zhu bian ; Wang Guozhen yi.]
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2008.
Call Number
915.10458 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China and world expo / compiled by Dou Ziwen.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2009.
Call Number
659.152 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China business / compiled by Ma Ke, Li Jun, etc ; translated by Song Peiming and Zhu Youruo.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2004.
Call Number
330.951 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China city card / Qingfeng Chang.
Author
Chang, Qingfeng.
Published
Beijing : Beijing University Press, 2009.
Call Number
495.183421 Ch456C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China dictionary / China Encyclopedia Compilation Group.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2008.
Call Number
951.003 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China emerging, 1978-2008 : how thinking about business changed / [by] Wu Xiaobo ; translated by Martha Avery.
Author
Wu, Xiaobo.c
Published
Beijing : China Intercontinental Press : China CITIC Press, 2008.
Call Number
951.05 Wu959C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China Encyclopedia / Chief editor, Wu Wei.
Published
[Beijing] : China Intercontinental Press, 2008.
Call Number
951.03 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China in Diagrams 1978-2008 / [edited by] Jin Quan.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2009.
Call Number
338.951 Ch539C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China in diagrams = Tu shuo Zhongguo / [compiled by Jing Xiaomin ; translator Wang Guozhen]
Author
Jin, Bo.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2007.
Call Number
315.1 Ji61C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China in New Year paintings / [zhuan gao, Lu Keqin ; fan yi, Gu Weiguang, Han Tie]
Author
Lu, Keqin.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2010.
Call Number
769.951 Lu926C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : approaching Chinese = Zhongguo quan jing : chu ji han yu / Lu Bi Song zhu bian ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian shen ding.
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2001-2002.
Call Number
495.1824 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles