Search again

Found: 44  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา / จุฬาลักษณ์ พันธัง.
Author
จุฬาลักษณ์ พันธัง.
Published
2561.
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทย / ไพโรจน์ ทิมจันทร์.
Author
ไพโรจน์ ทิมจันทร์.
Published
2561.
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image

image

image

image

image

image
การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ / พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์.
Author
พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์.
Published
2561.
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles