Search again

Found: 20  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เล่าเรื่องดอกไม้ / ชัชฎา วงศ์ทองสงวน.
Author
ชัชฎา วงศ์ทองสงวน.
Published
กรุงเทพฯ : ไอเดียสแควร์, 2541.
Call Number
635.9 ช354ล
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เส้น จุด และโรคในทฤษฎีการนวดไทย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ; กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ.
Author
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์ไทยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2538.
Call Number
615.82 พ887ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เออร์กอนอมิคส์ / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และกฤษฎา ชัยกุล.
Author
วิฑูรย์ สิมะโชคดี.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2537.
Call Number
620.82 ว574อ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles