Search again

Found: 222  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
APC แค็ตตาล็อกรวมเล่ม = All prodnct Catalog / บริษัทเทคโนโลยี มีเดีย.
Published
กรุงเทพฯ : เทคโนโลยี มีเดีย, [2542?]
Call Number
017 อ897
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี ... : การผลิตบุคลากร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544-
Call Number
370.113 ก446
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การศึกษาความต้องการแรงงานฝีมือในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540-2544) / โดย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์.
Author
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540.
Call Number
331.123 ย126ก 2540-44
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2535 = The 1992 private hospita census in Thailand / วโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร...[และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2535.
Call Number
362.11 ก525
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image

image
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ... : จังหวัดสระบุรี : รายงานผล / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
Call Number
330.9593 ก525สบ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image

image

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles