Search again

Found: 296  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
God has no grandchildren : stories / Kim Kyung-uk ; translated by Kang Sunok and Melissa Thomson.
Author
Kim, Kyŏng-uk.
Published
Victoria, TX : Dalkey Archive Press, 2015.
Call Number
895.735 K49G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Grasshoppers eyes : poems / Ko Hyeong-Ryeol ; translated by Brother Anthony of Taizé and Lee Hyung-Jin.
Author
Ko, Hyeong-Ryeol.
Published
Andrson, South Carolina : Parlor press, 2015.
Call Number
895.71 Ko75G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Guide to Korean culture / Korean Culture and Information Service.
Published
Seoul : Korean Culture and Information Service, 2015.
Call Number
951.9 Gu946
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hallyu ŭi suyong kwa Hanʼgugŏ kyoyuk. Ilbon, Chungguk pʻyŏn = 한류의 수용과 한국어 교육 : 일본・중국 편 / Chŏng Hye-gyŏng, Kang Mi-ok, Yun Sŏg-im.
Author
Chŏng, Hye-gyŏng.
Published
Seoul : Pagijŏng, 2007.
Call Number
495.782421 Ch548H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Han gug eo bal eum kwa mun beob = Introduction to Korean pronunciation and grammar = 한국어 발음과 문법 / Yun-gon Choe, Pyŏng-ho Ham.
Author
Ch''oe, Yun-gon.
Published
Seoul : Ha u, 2015.
Call Number
495.78241 Ch545H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Han gug eo su eob eo tteo ke ha neun ga? = 한국어 수업 어떻게 하는가? / Bong ja Baeg.
Author
Bong ja, Baeg.
Published
Seoul : Seo ul Ha u, 2013.
Call Number
495.7428 Bo715H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Han-Chung kamgak hyŏngyongsa taejo yŏngu = 한중 감각형용사 대조 연구 / Kwak, Il-sŏng.
Author
Kwak, Il-sŏng.
Published
Seoul : Hawoo, 2017.
Call Number
495.7 Kw98H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hangugin ŭn wae kŭrŏlkkayo? = 한국인 은 왜 그럴까요? / Choe Chun-sik.
Author
Ch''oe, Chun-sik.
Published
Seoul : Hau, 2016.
Call Number
305.8009519 Ch545H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hangugŏ kyoyuk ŭi ihae = 한국어 교육의 이해 / Kim, Jong Sup.
Author
Kim, Jong Sup.
Published
Seoul : Howa, 2014.
Call Number
495.7428 Ki49H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hangugo supichi komyunikeisyon ui wolli Yi Chu-haeng chium = 한국어 스피치 커뮤니케이션 의 원리 / Yi, Chu-haeng.
Author
Yi, Chu-haeng.
Published
Seoul : Tongin, 2006.
Call Number
495.7 Yi51H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hangugŏ kyosa rŭl wihan munhyŏng yemunjip = 한국어 교사 를 위한 문형 예문집 / Yŏng-suk Song ...[et al].
Published
Seoul : Pagijŏng, 2013.
Call Number
495.7 Hn239
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hangugŏ kyosil yŏt pogi : chogŭp, chunggŭp ŭl wihan hwaltongji = 한국어 교실 엿 보기 초급・중급 을 위한 활동지 / Han gug eo gyo yug Yeol lin yeong gu hoe.
Author
Han gug eo gyo yug Yeol lin yeong gu hoe.
Published
Seoul : Ha Woo, 2017.
Call Number
495.782 Ha233H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hangugŏ kyoyuk ŭl wihan Hangugŏ parŭm kyoyungnon = 한국어 교육 을 위한 한국어 발음 교육론 / Chong-dŏk Kim.
Author
Chong-dŏk, Kim.
Published
Seoul : Pagijŏng, 2017.
Call Number
495.7 Ch548H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hangugŏ kyoyukcha rŭl wihan Hanguk ŏmun kyubŏm = 한국어 교육자 를 위한 한국 어문 규범 / Hyŏng-il Cho.
Author
Hyŏng-il, Cho.
Published
Seoul : Pagijŏng, 2017.
Call Number
495.7 Hy997H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hangugŏ kyoyukhak sajŏn = 한국어 교육학 사전 / Sŏul Taehakkyo Kugŏ Kyoyuk Yŏnguso pyŏn.
Published
Seoul : Hau, 2014.
Call Number
495.703 En56
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles