Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2559 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมประมง = Proceeding the Annual Conference on Fisheries 2016, June 1-2, 2016, Department of Fisheries / กรมประมง.
Author
การประชุมวิชาการประมง
Published
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2559.
Call Number
016.6392 ก482ร 2559
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานประจำปี ... / กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.
Author
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.
Published
กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2559-
Call Number
639.22 ป348ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2560.
Call Number
384.55 รส451
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles