Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา / คณะบรรณาธิการ, รวิช ตาแก้ว ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559.
Call Number
895.915 จ688
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
บรรหาร ศิลปอาชา : เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย / ภัทระ คำพิทักษ์, อินทรชัย พาณิชกุล, เรียบเรียง.
Author
ภัทระ คำพิทักษ์.
Published
นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2559.
Call Number
923.3 ภ373บ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2560.
Call Number
384.55 รส451
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles