Search again

Found: 131  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image

image
รายงานวิจัยประจำปี... = Research report.../ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, [2539]-
Call Number
016.62 ร451
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายชื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2526 = List of theses, 1983 academic year / บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Author
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.
Published
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
Call Number
011.75 จ683ร 2526
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายชื่อสิ่งพิมพ์และผลงานวิจัยของการเคหะแห่งชาติ / ห้องสมุดการเคหะแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : ห้องสมุดการเคหะแห่งชาติ, 2547-
Call Number
016.3635 ร451
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายชื่อเอกสารลักษณะพิเศษที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับระหว่างปี 2541-2543 / โดย นันทนา รุ่งโรจน์.
Author
นันทนา รุ่งโรจน์.
Published
[กรุงเทพฯ] : งานบริจาคและแลกเปลี่ยน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
Call Number
011.53 น418ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
วรรณกรรมล้านนา = Lan Na Literature/ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Author
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์หนังสือ.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
Call Number
895.91916 จ683ว
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 พฤศจิกายน 2540 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Author
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กองแผนงาน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; 2540.
Call Number
923.1593 ม246ว 2540
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
วารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย = Thai academic periodicals : an annotated bibliography / โดย คณะอนุกรรมการกลุ่มวารสารและเอกสารบรรณารักษ์ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2529.
Call Number
079.593 ว478
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
วิจัยบรรณนิทัศน์ ... / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2529-
Call Number
016.37 ว516
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ ๑๐๕ ปี 20-21 ธันวาคม 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริรา...
Author
การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ ๑๐๕ ปี เรื่อง วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (
Published
จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2552.
Call Number
016.0014 ก482ว 2552
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
ศัพท์เทคนิค เรื่องน่ารู้ วิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ / พยุง จอมพิทักษ์.
Author
พยุง จอมพิทักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2510.
Call Number
770.3 พ16ศ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ศัพท์เศรษฐศาสตร์ / มนตรี โสคติยานุรักษ์.
Author
มนตรี โสคติยานุรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2560.
Call Number
330.03 ม153ศ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles