Search again

Found: 27  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
A selection of traditional Chinese paintings / [editor, Lin Wuhan ; translator, Tang Fuchun]
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2007.
Call Number
759.951 Se464
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
An introduction to second language acquisition research = Di er yu yan xi de yan jiu gai kuang / Diane Larsen-Freeman and Michael H. Long.
Author
Larsen-Freeman, Diane.
Published
Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, 2000,c1991.
Call Number
418.0072 La334A
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese bronzes : a general introduction / / [author: Li Xueqin ; editors: Cheng Qinhua, Lan Peijin, Wen Fang]
Author
Li, Xueqin.
Published
Beijing : Foreign Languages Press, 2007.
Call Number
739.5120931 Li693Ch
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese folk masks / Compiled by Gong Ning ; translated by Shao Da.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2008.
Call Number
731.750951 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese international master of education curriculum study / Jiang Xiao.
Author
Jiang, Xiao.
Published
Beijing : World Publishing, 2009.
Call Number
495.107 Ji61C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese syntactic system and second language acquisition = Hua yu yu fa xi de tan tao / Xiaojun Wang.
Author
Xiaojun, Wang.
Published
Beijing : Sinolingya, c2000.
Call Number
495.182421 Xi6C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dang dai guo wai zhongguo xue yan jiu = Contemporary China studies abroad / He Peizhong zhu bian.
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
Call Number
951.007 Da182
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Discover China / chief editor Linda Asare Annan ; Wen Ruan.
Published
Beijing : China Intercontinental Press,c2009.
Call Number
915.1 Di611D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dui wai Han yu chang yong ci yu dui bi li shi = Comparative illustration of common Chinese words and expressions / Lu Fubo bian zhu ; Hong Huiling, Liu Ping Ying wen fan yi.
Author
Lu, Fubo.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2000.
Call Number
495.1 Lu926D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dui wai Han yu jiao xue gai lun = Introduction to foreign language teaching / Zhu bian Zhao Jinming.
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2009.
Call Number
495.107 Du873D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dui wai Han yu jiao xue li lun yu shi jian guan xi wen ti zong lun = A summary of questions in theories and practice of teaching Chinese as a foreign language / Cheng Tang.
Author
Cheng, Tang.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2007.
Call Number
495.107 Ch518Du
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dui wai Han yu jiao xue yu fa shi yi 201 li = Foreign language teaching grammar doubts 201 patients / Peng Xiaochuan, Li Shouji, Wang Hong zhu.
Author
Peng, Xiaochuan.
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2004.
Call Number
495.15 Pe398D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dui wai Han yu kou yu jiao xue yan jiu = Oral chinese teaching / zhu bian Li Xiaoqi.
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
Call Number
495.107 Du875D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dui wai Han yu yue du yu xie zuo jiao xue yan jiu = Foreign language teaching reading and writing / zhu bian Li Xiaoqi.
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
Call Number
495.107 Du875
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dui wai Han yu zong he ke jiao xue yan jiu = Integrated teaching of foreign language / zhu bian Li Xiaoqi.
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
Call Number
495.107 Du873
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles