Search again

Found: 20  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ : รายงานการวิจัย = Process of incubation of Thai teacher'' characteristics in the decade of t...
Author
วิไลลักษณ์ ลังกา.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
Call Number
378.17 ว734ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การพัฒนาชุดของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Handmade toy development for early childhood using local wisdom / เยาวนุช ทานาม.
Author
เยาวนุช ทานาม.
Published
ฉะเชิงเทรา : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; 2560.
Call Number
688.72 ย542ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการตรวจสอบ / จัดทำโดย ศิริพรรณ ขยัน.
Author
ศิริพรรณ ขยัน.
Published
เชียงใหม่ : งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
Call Number
352.55 ศ464ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัสดุเหลือใช้ : รายงานวิฉัยฉบับสมบูรณ์ = Develop exercise equipment for health for the elderly : case stdy waste materials / ธัญญพัท...
Published
ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2559.
Call Number
613.7 กร494
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาแผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยโครงการ = Development of daylight potential maps and database from satellite data for Thailand / เสริม จ...
Author
เสริม จันทร์ฉาย.
Published
กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและและอนุรักษ์พลังงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
Call Number
535 ส923ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดการค้าบริการ = The study on readiness and adaptation of Thai logistics services for opening free trade in service sectors / ทวีศักด...
Author
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์.
Published
ชลบุรี : คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
382.71 ท228ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดทางอาญา ของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, หัวหน้าโครงการ ; นริศรา แดงไผ่ ...
Author
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์, 2558.
Call Number
341.2473 ส854ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือ PC 2000 / (ดีไอดี อินเตอร์แนชั่นแนล).
Published
กรุงเทพฯ : ดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนล, 2543.
Call Number
005.365 ด659ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD Release 14 : 3D modeling / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
Author
ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
Published
กรุงเทพฯ : สตาร์คอม, [2542?]
Call Number
005.369 ภ432ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ : งานวิจัย / บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา.
Author
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา.
Published
เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2561.
Call Number
364.1323 บ113ผ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ศึกษาผลกระทบของการเปิดตลาดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ของไทย = The study of the effect of market accesses and free trade agreements of Thailand / ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์.
Author
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์.
Published
ชลบุรี : คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
382.71 ท228ศ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
หนังสือชุดโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
Call Number
305.231 ห144
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โครงการ การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = A study of the state of the art and the direction of information technology research / โดย อัศนีย์ ก่อตระกูล และคณะ.
Author
อัศนีย์ ก่อตระกูล.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
Call Number
004.072 อ576ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles