Search again

Found: 90  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เขียนถึงศิลปกรรมบูรพา / สุชาติ เถาทอง.
Author
สุชาติ เถาทอง.
Published
ชลบุรี : โครงการวาสารวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2538?]
Call Number
ศป.6.1 ส761ข
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 2, 23-26 ตุลาคม 2539 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัย, [2540?].
Call Number
สอ.10.1.3 ท671 2540
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เทาทองคืนถิ่นครั้งที่ 4 2 ธันวา 15 / วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน.
Author
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โรงดรงเรียนสตรีเนติรักษา, 2516.
Call Number
สอ.10.1.13 ว585ท
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เอกสารประกอบการสอนวิชา ศึกษา 404363 ประสบการณ์วิชาชีพครู = Professional Experiences for Teacher III / สุรีย์ สุเมธีนฤมิต.
Author
สุรีย์ สุเมธีนฤมิต.
Published
ชลบุรี : โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539.
Call Number
สธพ.14.1 ส867อ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
แปดกรกฎ 49 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
ชลบุรี : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547.
Call Number
สอ.10.1.13 ปด818
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
แปดกรกฎ/ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน.
Author
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน, 2516.
Call Number
สอ.10.1.13 ว585ป 2516
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ปีการศึกษา 2540 มิถุนายน 2540 - พฤษภาคม 2541/ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
ชลบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ; 2540.
Call Number
สอ.10.3 ผ932 2540
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาไปยังภูมิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดสระแก้ว (ฉบับคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ) / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. กองแผนงาน.
Published
ชลบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540.
Call Number
สอ.10.3.4 ม246ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
โครงการจัดตั้งกองคลัง / สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539.
Call Number
สอ.10.1.2 ม246ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา / ศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์บริการทางการแพทย์.
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2538.
Call Number
ศว.20.1 ม246ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ.
Published
ชลบุรี : โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา; [2538?].
Call Number
ศว.20.1 มบ747ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา/ โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ.
Published
ชลบุรี : โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2538?]
Call Number
ศว.20.1 ม246ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
Published
ชลบุรี : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536.
Call Number
สว.15 ม246ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โครงการผังแม่บทมหาวิทยาลัยบูรพา 2534-2544 / มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2534.
Call Number
สอ.10.3.4 ม246ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles