Search again

Found: 621  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Chinese vernacular dwelling / Shan Deqi ; translated by Wang Dehua.
Author
Shan, Deqi.
Published
Beijing : China International Press, 2010.
Call Number
728.0951 Sh528C 2010
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese wine : universe in a bottle / Li Zhengping ; translated by Ego.
Author
Li, Zhengping.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2010.
Call Number
394.130951 Li693C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chineses calligraphy : the art of handwriting / Chen Tingyou ; translated by Ren Lingjuan.
Author
Chen, Tingyou.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2010.
Call Number
745.619951 Ch518C 2010
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Christianity in China / written by Mei Kangjun ; translated by Zhu Chengming.
Author
Mei, Kangjun.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2005.
Call Number
275.1 Me499C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chu ji Han yu yue du jiao cheng = Elementary Chinese reading course / Zhang Shitao, Liu Ruoyun bian zhu.
Author
Zhang, Shitao.
Published
Beijing : Peking University Press, 2002-2003.
Call Number
495.1834 Zh63Ch
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chuan Zheng school / Shen Yan.
Author
Shen, Yan.
Published
Beijing : China International Press, 2008.
Call Number
378.51 Sh546C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chung-kuo shih ke chieh jih ti ch‘uan shuo / bian hui Zhan Tong = Legends of ten Chinese traditional festivals / illustrator Zhan Tong.
Published
Beijing : Dolphin Books, 1997.
Call Number
394.26951 Ch559 1997
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Cities in China / Wang Jie. ; translation by Andrea Lee.
Author
Wang, Jie.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2007.
Call Number
915.104 Wa246C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Colorful China / written by Liang Minling ; translated by Liu Bingwen & Pan Zhongming.
Author
Liang Minling.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2008.
Call Number
951 Li693C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Coming to the Summer Palace / [Yao Tianxin text / photo]
Author
Yao, Tianxin.
Published
Beijing : Foreign Languages Press, 2009.
Call Number
951.156 Ya25C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Comparison of Chinese and western architecture / Complied by Zhang Bo, En Jingxuan, Luo Zhongzhao.
Author
Zhang, Bo.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2008.
Call Number
720.951 Zh63C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Contemporary Chinese 2 : Dangdai Zhongwen 2 / zhu bian Wu Zhongwei ; bian zhe Wu Zhongwei ... [et al.] ; fan yi Xu Wei, Yvonne L. Walls, Jan W. Walls ; yi wen shen ding Jerry Schmidt.
Published
Beijing : Sinolingua, 2008-2009.
Call Number
495.182421 Co7612
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Contemporary Chinese 3 : Dangdai Zhongwen 3 / / zhu bian Wu Zhongwei ; bian zhe Gao Shunquan ... [et al.] ; fan yi Robert ShanmuChen ... [et al.] ; yi wen shen ding Jerry Schmidt.
Published
Beijing : Sinolingua. c2003.
Call Number
495.182421 Co7613
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Contemporary Chinese 4 : Dangdai Zhongwen 4 / zhu bian Wu Zhongwei ; fan yi Robert ShanmuChen ... [et al.] ; yi wen shen ding Jerry Schmidt.
Published
Beijing : Sinolingua, c2004.
Call Number
495.182421 Co7614
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Conversational chinese 301 : workbook / Kang Yuhua.
Author
Kang Yuhua.
Published
Beijing ; Beijing Language and Culture University Press, 2008.
Call Number
495.18 K16C 2008
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles