Search again

Found: 907  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสำรวจแนวพรมแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
Author
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
Call Number
320.12593 ช495ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การสำรวจและศึกษาแหล่งข้อมูลพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคตะวันออก (ศิลปกรรม-ศิลปหัตถกรรม) = A survey and of the basic sources of arts, culture and local wisdom in the Eastern Region (...
Author
สุชาติ เถาทอง.
Published
ชลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
Call Number
915.93 ส761ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การออกแบบผังบริเวณ / เอื้อม อนันต์ศานต์.
Author
เอื้อม อนันต์ศานต์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
Call Number
711 อ934ก 2539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การออกแบบและเทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช ฉบับปรับปรุงใหม่ / ดิเรก ทองอร่าม ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : เคหการเกษตร, 2545.
Call Number
681.7631 ก528 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการจัดการป่าชุมชน จังหวัดลำพูน : รายงานการวิจัย / โดย วิเศษ สุจินพรัหม.
Author
วิเศษ สุจินพรัหม.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
Call Number
634.92 ว765ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและการเกิดโรคในปลากะรังที่เลี้ยงในกระชังบริเวณอ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง = Variation of water quality and disease occurrence in cage cultured grouper in Kapur Bay, Ranong Province...
Published
สุราษฎร์ธานี : ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี, 2540.
Call Number
639.37736 ก491
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ค.ศ. 2000 = Climate change in Thailand / จิรากรณ์ จุธากรณ์, พิศ คงบริรักษ์, ชุติมา คตสุก.
Author
จิรากรณ์ จุธากรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : กองภูมิศาสตร์ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2545.
Call Number
551.52 จ535ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง : เอกสารประกอบการสอนวิชา 309473 / บุญรัตน์ ประทุมชาติ.
Author
บุญรัตน์ ประทุมชาติ.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [254-]
Call Number
639.8 บ545ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การเมือง "เรื่องพระสุริโยทัย" : ประวัติศาสตร์การเมืองสมัยอยุธยา / เทพมนตรี ลิมปพยอม.
Author
เทพมนตรี ลิมปพยอม.
Published
นนทบุรี : ประวัติศาสตร์, 2544.
Call Number
959.33 ท616ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา : เอกสารการสอนชุดวิชา 82426 = Governments and politics in Europe and America / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
Call Number
320.94 กร498 2530
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย : เอกสารการสอนชุดวิชา 82423 = International politics in Asia / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Published
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
Call Number
327.5 ก498 2535
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย : เอกสารการสอนชุดวิชา 82423 = International politics in Asia / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Published
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
Call Number
327.5 ก498
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การเลือกตั้งในนามิเบีย กาฬทวีป / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
Published
กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, [2533?]
Call Number
324.96881 ก513
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles