Search again

Found: 59  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
A handbook of chinese basic forms focused on communication / Zhu Zhi Ping.
Author
Zhu, Zhi Ping.
Published
Beijing : World Publishing Corporation, 2008.
Call Number
495.15 Zh63A
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Appreciation : advanced chinese : reading and writing / Liu Lanmin.
Author
Liu, Lanmin.
Published
Beijing : Beijing Normal University Press, 2008.
Call Number
495.18 Li783A
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bao kan yu yan ji chu jiao cheng / Xiao Li bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2005.
Call Number
495.1824 Ba221
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bao zhi shang de Zhongguo : Zhong wen bao zhi yue du jiao cheng / Wang Hailong zhu = Reading China through newspaper contextual comprehesion & pedagogical practice / Hailong Wang .
Author
Wang, Hailong.
Published
Beijing : Peking University Press, 2004.
Call Number
495.1824 Wa246B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Biao zhun Zhong wen. Ke cheng jiao cai yan jiu suo bian zhu .
Published
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she, 1998.
Call Number
495.1824 Bi578B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Huang Li, Qian Xujing bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2004-2005.
Call Number
495.1824 Bo789
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Jin Shunian, Chen Li bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2008.
Call Number
495.1824 Bo662
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Zhao Yanfeng bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2005.
Call Number
495.1824 Bo789Bz
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. chu ji, qi bu pian = The learned Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Ren Xuemei, Xu Jingning bian zhu .
Published
Beijing : Peking University Press, 2004-2005.
Call Number
495.1824 Bo789B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chu ji Han yu yue du jiao cheng = Elementary Chinese reading course / Zhang Shitao, Liu Ruoyun bian zhu.
Author
Zhang, Shitao.
Published
Beijing : Peking University Press, 2002-2003.
Call Number
495.1834 Zh63Ch
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Conversational chinese 301 : workbook / Kang Yuhua.
Author
Kang Yuhua.
Published
Beijing ; Beijing Language and Culture University Press, 2008.
Call Number
495.18 K16C 2008
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Gan wu Han yu. gao ji ting shuo = Appreciation : advanced Chinese : listening and speaking / Zhiping Zhu ; Lanmin Liu.
Author
Zhu, Zhiping.
Published
Beijing : Beijing Normal University Publishing Group, 2009.
Call Number
495.182421 Zh63G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Gao ji Han yu jing du jiao cheng = Intensive reading course of advanced Chinese / zhu bian Deng Xiaoning; fu zhu bian Mo Xiuying, Zhang Ge ; shen ding Zhou Xiaobing ; bian xie zhe Chen Fanfan ... [et ...
Published
Beijing : Peking University Press, 2006-
Call Number
495.1824 Ga211
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Gao ji Han yu ting shuo jiao cheng = Advanced Chinese listening and speaking course / Hu Xiaoqing bian zhu.
Author
Hu, Xiaoqing.
Published
Beijing : Peking University Press, 2008-2009.
Call Number
495.1834 Hu874G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Han yu chu ji ting li jiao cheng : Chinese elementary listening course ; Chdugokugo shokydu hiaringu tekisuto / Lin Huan, Liu Songhao, Chen Li bian zhu .
Published
Beijing : Peking University Press, 1999.
Call Number
495.18 H233H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles