Search again

Found: 20  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
กำหนดกรอบชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล : รายงานการประชุมระดมความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2545 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สำนักงานโครงการ ชั้น 5 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ / โดย หรรษ...
Author
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
Published
[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ., 2545.
Call Number
333.956 ก479ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ความสัมพันธ์ไทย-จีน : ลู่ทางการค้าและการลงทุนไทย-จีน (ตอนใต้) กวางตุ้ง กวางสี ยูนาน วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2536 / จัดโดย โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ว...
Author
การสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-จีน : ลู่ทางการค้าและการลงทุนไทย-จีน (ตอนใต้) กวางตุ้ง กวางสี ยูนาน
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
Call Number
382.9593051 ก525ค 2536
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ชลบุรี : ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม / จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.
Author
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2532.
Call Number
959.372 ม246ช
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image
ประมวลข้อมูล ความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ จากเวทีประชาคมจังหวัด ในอนุภาคตะวันออก : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 16-17 มีนาคม 2543 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดชลบุรี / จัดทำโดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.
Author
การประชุมสัมมนาวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 อนุภาคตะวันออก
Published
ชลบุรี : สภาบัน, 2543.
Call Number
338.9593 ก485ป
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ประมวลสถิติข้อมูล ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของปัญญาชนชั้นนำ--เพื่อหาคำตอบ อีสานจะมั่งคั่งได้อย่างไร ? / บรรณาธิการโดย อุดม ทุมโฆสิต.
Published
[กรุงเทพฯ] : [คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์], 2540.
Call Number
330.9593 ป353 2540
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
พลอยมาดากัสการ์ : นิมิตใหม่ของผู้ประกอบการไทย : เอกสารประกอบการสัมมนา 15 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ห้องประชุมกรมทรัพยากรธรณี ชั้น 1 อาคาร 1 / กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี.
Author
การสัมมนาเรื่อง "พลอยมาดากัสการ์ : นิมิตใหม่ของผู้ประกอบการไทย"
Published
กรุงเทพฯ : กอง, 2544.
Call Number
553.84 ก525พ 2544
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ภาคตะวันออก : เอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ณ หอประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภาคตะวันออก : เอกลักษณ์ทางศิลปและวัฒนธรรม
Published
[ชลบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2544.
Call Number
306.09593 ก525ภ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย : เอกสารประกอบการสัมนา วันที่ 12 -14 กันยายน 2543 ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร.
Author
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2543.
Call Number
304.2 อ884ภ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รัฐธรรมนูญกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ ; วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2542 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ชั้น 5) โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์พลาซ่า, กรุงเทพฯ / สำนักงานปลัดทบวงมหาว...
Author
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง รัฐธรรมนูญกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
Call Number
342.593 ก525ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รูปแบบของวิทยาเขตสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม : รายงานการประชุมสัมมนา วันที่ 22-23 สิงหาคม 2542 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา...
Author
การประชุมสัมมนาเรื่องรูปแบบของวิทยาเขตสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
Call Number
378.1 กร485ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาภาคตะวันออก : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนฯ 9 ระดับอนุภาค : อนุภาคตะวันออก" วันที่ 16-17 มีนาคม 2543 ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยา รีส...
Author
การประชุมสัมมนา วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนฯ 9 ระดับอนุภาค
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543.
Call Number
338.9593 ก485ส 2543
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles