Search again

Found: 191  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
20 ปี แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ / บรรณาธิการ สุเมธ พีรวุฒิ.
Author
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์.
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2535.
Call Number
378.05 มอ133พท 2535
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
28 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Author
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
Call Number
378.05 มร446 2542
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
29 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Author
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2543.
Call Number
378.05 มร446 2543
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
3 ทศวรรษแห่งการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2505-2536 / บัณฑิณวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
Author
มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.
Published
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2536.
Call Number
378.05 ม246ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
31 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Author
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545.
Call Number
378.05 มร446 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
33 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Author
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547.
Call Number
378.05 มร446 2547
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
336 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย = 336 years catholic education in Thailand / สภาการศึกษาคาทอลิก.
Author
สภาการศึกษาคาทอลิก.
Published
กรุงเทพฯ : สภา, 2545.
Call Number
282.593 ก522 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
36 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ของเรา.
Published
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, 2534.
Call Number
923.1593 สส647
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
40 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัย, 2538.
Call Number
378.05 มบ747 2538
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
45 ปี ทศท. / องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.
Author
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : องค์การ, [2542]-
Call Number
384.6 ท859ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
50 ปี ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี / [รวบรวมเรียบเรียง : ธีรชัย ทองธรรมชาติ, บุญรอด ปาณปุณณัง].
Author
ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคม, 2545.
Call Number
361.75 ยพส442ชบ 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
55 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร / มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
Call Number
378.05 มศ529 2486-2541
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
60 ปี กรมปศุสัตว์ / กรมปศุสัตว์.
Author
กรมปศุสัตว์.
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2545.
Call Number
636 ป497 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485-2545.
Author
ธนาคารแห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2545.
Call Number
332.11 ธปท241 2485-2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
60 ปี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
Author
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2536]-
Call Number
342.066 ค297 2536
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles