Search again

Found: 145  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
วิถีวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เอกสารประกอบการประชุม วันวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / [มหาวิทยาลัยเชียงใหม่].
Author
การประชุมวันวิชาการ วิถีวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2548.
Call Number
016.00143 ก482มช ว 2548
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
วิทยาการของทะเลสีคราม : ประมวลผลงานวิจัยการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมทบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10-12 มิถุนายน 2557 / จัดทำโดย สถานวิจัย...
Author
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล
Published
สงขลา : สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559.
Call Number
016.55146 ก482ว 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
Author
การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี
Published
จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2555.
Call Number
016.0014 ก482วค 2555
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
สถาบันพระปกเกล้า / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า รัฐสภา.
Author
สถาบันพระปกเกล้า
Published
นนทบุรี : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.
Call Number
321.806 พ343ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์
Published
กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
Call Number
016.00143 ก482สร 2554
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
สร้างสรรค์สังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / คณะ...
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. การประชุมวิชาการ.
Published
ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
Call Number
016.00143 บ747ส 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก / กรมธนารักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : กรมธนารักษ์, 2542.
Call Number
790.068593 อ817
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้จากงานวิจัย [ประชุมวันที่] 21 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ/ โดย ส่วนวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย ภารกิจวิทยาการ สำนักงานคณะกรรม...
Author
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้จากงานวิจัย:
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
Call Number
016.3309593 ก475จ 2550
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
เรื่องจริงของหญิงชาย !: สรุปผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัย การสัมมนาวิชาการระดับชาติผู้หญิงและการส่งเสริมคว ามเสมอภาคหญิงชายในสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 8 สิงหาคม 2551 [ณ โรงแรมปรินซ์พาเลฃ กรุงเทพฯ / สำน...
Author
การสัมมนาวิชาการระดับชาติผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2551.
Call Number
016.3053 ก525ร 2551
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เวทีวิชาการระดับปริญญาตรี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1: หนังสือรวมบทความประกอบการประชุมทางวิชาการ วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร / จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ...
Author
การประชุมทางวิชาการเรื่องเวทีวิชาการระดับปริญญาตรี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
Call Number
016.3 ก514ว 2552
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เอกภาพและความหลากหลายในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : การประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ; วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยา...
Author
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Published
ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
016.301 ก482อ 2559
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles