Search again

Found: 145  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
บทคัดย่อโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2545 : การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 6 9-12 ตุลาคม 2545 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช / โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชี...
Author
การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT
Published
กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย, 2545.
Call Number
333.95 ก482บ 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image

image

image

image
บ้านเมืองของเรา : นิทรรศการภาพถ่ายนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ครั้งที่ 3 วันที่ 8-26 พฤศจิกายน 2542 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ, ส...
Author
นิทรรศการภาพถ่ายนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เรื่อง บ้านเมืองของเรา
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2542.
Call Number
770.79 น594บ 2542
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
บ้านเมืองของเรา : นิทรรศการภาพถ่ายนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่ / มูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ, สมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิท...
Author
นิทรรศการภาพถ่ายนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เรื่อง บ้านเมืองของเรา
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555.
Call Number
770.79 น594บ 2555
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ผลงานที่นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "Creative Library" 24-25 มิถุนายน 2553 โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับข่าย...
Author
การสัมมนา PULINET วิชาการ
Published
นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2553.
Call Number
016.025 ก525ผ 2553
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
พระปรีชาญาณด้านจีนศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : การสัมมนาทางวิชาการ ; วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2541 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ / จัดโดย ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ โคร...
Author
การสัมมนาทางวิชาการพระปรีชาญาณด้านจีนศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
Call Number
923.1593 ก525พ 2541
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
พัฒนาเศรษฐกิจไทย งานวิจัยช่วยชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมไชยเชษฐ์ รีสอร์ท อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด / สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และ 6 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
Author
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5. การสัมมนาทางวิชาการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551.
Call Number
016.63 ว516ผ 2551
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
พันธุศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน : [การ]สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 5-7 มิถุนายน 2546 / มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Author
การสัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์
Published
[พิษณุโลก] : มหาวิทยาลัย, 2546.
Call Number
016.5765 ก525พ 2546
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0 : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาว...
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติ
Published
ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
016.00143 ก482คอ 2560
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
มมส วิจัยและพัฒนา : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 4-5 พฤศจิกายน 2545 / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Author
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย "มมส วิจัยและพัฒนา"
Published
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, 2545.
Call Number
016.00143 ก482มมส ม
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles