Search again

Found: 145  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 = The 3rd Conference on Energy Network of Thailand ; E-NETT วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องเรนโบว์ฮอล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ (ใบหยก...
Author
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย
Published
กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
Call Number
016.33379 ก482ก 2550
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "Green Asia and Sustainability forum" สถาบันวิจัยจุฬารณ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2557 / ศูนย์พัฒนางานวิจัยและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น...
Author
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. การประชุมวิชาการ,
Published
[ปทุมธานี] : ศูนย์พัฒนางานวิจัยและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2557.
Call Number
016.00143 อ774ก 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
Author
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2557.
Call Number
016.00143 ก482กก 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 27-29 มีนาคม 2552 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน = 1st national conference on industrial and research pr...
Author
การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
Call Number
016.6072 ก482ก 2552
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2543 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 1-3 ธันวาคม 2543 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2543
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัย, 2543.
Call Number
016.5 ก485ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3 18-19 กรกฎาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา = Extended abstracts the 3rd National Symposium on Graduate Research /...
Author
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย
Published
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2545.
Call Number
016.62 ก485ก 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประชุมเสนอผลงานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 4 พฤศจิกายน 2548 / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Author
การประชุมเสนอผลงานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2548.
Call Number
016.00143 ก485มช มษ ก 2548
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประชุมเสนอผลงานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 17 พฤศจิกายน 2541 / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Author
การประชุมเสนอผลงานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2541.
Call Number
016.00143 ก485มช มษ ก 2541
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประชุมเสนอผลงานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 24 พฤศจิกายน 2543 / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Author
การประชุมเสนอผลงานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2543.
Call Number
016.00143 ก485มช มษ ก 2543
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยธรรมชาติ : การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 6, 25-27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.อุบลราชธานี / มหาวิท...
Author
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย.
Published
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
Call Number
016.00143 อ834ก 2555
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา : เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 5 12-16 ตุลาคม 2530 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนัก...
Author
การประชุมทางวิชาการเรื่องการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530.
Call Number
016.37 ก475กก 2530
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การวิจัยท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7 ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง...
Author
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ.
Published
ชลบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557.
Call Number
016.00143 ท592ก 2557
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การวิจัยพันธุศาสตร์เพื่อแปลผลสู่การประยุกต์ : รวมผลงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ = Translational genetic research for appli...
Author
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์
Published
เชียงใหม่ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
Call Number
576.5 ก482ก 2554
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน : บทคัดย่อ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Author
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการ.
Published
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556.
Call Number
016.00143 ม247ก 2556
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles