Search again

Found: 145  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เอกสารการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา / จัดโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา,
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัย, 2545.
Call Number
016.00143 ก482มบ อ 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2541 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว และวิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = RIT : 15th Annual Conference 12-14 Febr...
Author
การประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Published
เชียงใหม่ : สถาบัน, [2541]
Call Number
016.00143 ร425อ 2541
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 19-21 มกราคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซีตี้ จอมเทียน = The Proceeding of 4th National Environmental Conference January 19-21, 2005 at Ambassador City ...
Author
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2548.
Call Number
363.7 ก482อ 2548
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2544 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์กลางราชมงคล / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ; [บรรณาธิการ อิสสรีย์ หรรษาจรูญ...
Author
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544.
Call Number
016.00143 ร425อ 2544
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
เอกสารประกอบการเสนอผลงานวิจัยของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2547 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 302 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ อัญญา ขันธวิทย์ ... [และคน...
Author
การเสนอผลงานวิจัยของเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์, 2547.
Call Number
016.0014 ก528อ 2547
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) วันที่ 31 ตุลาคม 2543-วันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 ณ โรงแรมหินสวยน้ำใส จังหวัดระยอง : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหา...
Author
การประชุมสัมมนาเรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัย, 2543.
Call Number
379.593 ก485ผ 2545-49
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคอภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์ : นัยต่อสังคมไทย : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย ; การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 (พ.ศ. 2558) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ...
Author
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
Published
ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
Call Number
016.32 ก482ล 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles