Search again

Found: 13  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Huang Hua memoirs / Huang Hua.
Author
Huang, Hua,
Published
Beijing : Foreign Languages Press : distributed by China International Book Trading Corp., 2008.
Call Number
327.510092 Hu874H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Make Boluo de Zhongguo chuan qi = Marco Polo in China / Wang Shuofeng bian zhu ; translated by Andrea Lee .
Author
Wang, Shuofeng.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2010.
Call Number
915.0422092 Wa246M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Make new citizens of the world / Yan Hongguo ; translated by Ego.
Author
Yan, Hongguo.
Published
Beijing : China International Press, 2009.
Call Number
378.12092 Ya21M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Missionary in confucian garb = Chuan ru fu de chuan jiao shi / Zhu Jing ; translated by Andrea Lee.
Author
Jing,Zhu.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2010.
Call Number
951.026092 Ji61M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Monk Jianzhens journey to Japan = Jianzhen dong du hong fa / by Yue Min, Deng Yinke bian zhu ; translated by Chang Guojie.
Author
Min, Yue.
Published
Beijing : China Continental Press, 2010.
Call Number
303.48251052 Mi663M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
My practice architecture in China / Francesco Scolozzi ; compiled by Julia Ningyu Li & Hu Yinan.
Author
Scolozzi, Francesco.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2009.
Call Number
720.92 Sc422M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Sun Tzu : the ultimate master of war / by Xu Yuanxiang & Li Jing.
Author
Xu, Yuanxiang.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2007.
Call Number
951.013 Xu8S
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Talk about China in English : Celebrities = Yong ying yu shuo Zhongguo : Ming ren / Cui Yanju, Fang Qingwei zhu bian.
Author
Cui, Yanju.
Published
Shanghai : Shanghai Popular Science Press, c2008.
Call Number
306 Cu966T
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
The diplomat from China / Ruan Hong.
Author
Ruan, Hong.
Published
Beijing : Foreign Languages Press, 2007.
Call Number
327.2092 Ru894D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
The great road : the life and times of Chu Teh / by Agnes Smedley.
Author
Smedley, Agnes,
Published
Beijing : Foreign Languages Press, 2003.
Call Number
335.4 Sm637G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Xuanzangs journey to India = Xuan zang xi tian qu jing / Zheng Chang ; translated by LiLi & Wang Wenliang.
Author
Chang, Zheng.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2010.
Call Number
294.3 Ch456X
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Zheng Hes voyages down the western seas / compiled by the Information Office of the Peoples Government of Fujian Province.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2005.
Call Number
951.026 Zh63Z
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Zi jin cheng li de yang hua shi = Foreign painter in the Forbidden City / Zhu Jing bian zhu ; translated by Yuan Kang
Author
Zhu, Jing.
Published
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010.
Call Number
759.5 Zh63Z
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles