Search again

Found: 125  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พระราชบัญญัติเงินตรา และวิวัฒนาการของระบบเงินตรา / ช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์.
Author
ช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2544.
Call Number
343.032 ช317พ 2544
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545.
Call Number
347.08 พ371
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539.
Call Number
343.07 พร371
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ภาษากฎหมายไทย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
Author
ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
Call Number
349.593 ธ515ภ 2543
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รวมกฎหมายตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / กฤตยชญ์ ศิริเขต.
Author
กฤตยชญ์ ศิริเขต.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2545.
Call Number
342.593 ก276ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
รวมกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครองและการปฏิบัติราชการทางปกครอง / อำพน เจริญชีวินทร์.
Author
อำพน เจริญชีวินทร์.
Published
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544.
Call Number
342.0664 อ688ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลการกรเป็นการทั่วไป = Generalized system of preference - GSP / กรมการค้าต่างประเทศ
Author
กรมการค้าต่างประเทศ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมการค้าต่างประเทศ 2542.
Call Number
382.72 ก169ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พุทธศักราช 2517 / วสันต์ ธีรานุรักษ์.
Author
วสันต์ ธีรานุรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : ธีรานุสรณ์, [25--?]
Call Number
355.43 ว358ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles