Search again

Found: 125  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
ข้อเสนอในการปฎิรูปการเมืองไทย / โดย คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)
Author
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.).
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.), 2539.
Call Number
321.09 ค123ข 2539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือกฎหมายสำหรับผู้หญิง / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมร่วมกับโครงการจัดพิมพ์คบไฟ ;คณะผู้เขียน, วิระดา สมสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ].
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสังคมศาสตร์.
Published
กรุงเทพ : คบไฟ, 2537.
Call Number
346.013 ม246ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือประชาชนเรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.
Author
ชาญชัย แสวงศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.พ., 2541.
Call Number
341.481 ช486ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือผู้บริโภค / สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชนูปถัมภ์ ; คณะผู้จัดทำ, ทวีรัสมมิ์ ธนาคม... [และคนอื่น ๆ]
Published
กรุงเทพฯ : สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชนูปถัมภ์, 2542.
Call Number
343.071 ค695
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของหน่วยงานของรัฐ / สำนักงานคณะกรรมกรรมการข้าราชการพลเรือน /
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อ ประชาชนของหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.พ., 2541.
Call Number
348.02 ค695
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง และ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับปัจจุบัน 2535 / บุญทรง พฤกษาพงษ์ ; รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.
Author
บุญทรง พฤกษาพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2535.
Call Number
340 บ461ป
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ประมวลพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม / จัดทำโดย สวัสดิการกรมไปรษณีย์โทรเลข.
Published
กรุงเทพฯ : สวัสดิการกรมไปรษณีย์โทรเลข, 2540.
Call Number
343.09945 ป352
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2544 / สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2544.
Call Number
343.04 ป353
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles