Search again

Found: 481  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวางแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางสารนิเทศ / โจเซฟ เบคเกอร์ และ ลี จี เบอร์คินอล ; แปลโดย ลมุล รัตตากร.
Author
เบคเกอร์, โจเซฟ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, [ม.ป.ป.].
Call Number
025.524 บ51ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ = Project planning and analysis / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบัน, [254-]
Call Number
658.404 กร513
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การวิจัยการประชาสัมพันธ์ = Public relations research / โดย เตือนจิตต์ จิตต์อารี.
Author
เตือนจิตต์ จิตต์อารี.
Published
กรุงเทพฯ.
Call Number
659.2072 ต831ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การวิเคราะห์ชนิดและการศึกษาสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารในขยะและน้ำเสีย : รายงานการวิจัย = Indentification and environmental factors studies for optima...
Author
สุมาลี เหลืองสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [254-]
Call Number
579 ส842ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การวิเคราะห์ดรรชนีบางประการของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [ม.ป.ป.]
Call Number
371.01 ก226ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การวิเคราะห์ด้านการตลาด / โดย วีระพล สุวรรณนันต์.
Author
วีระพล สุวรรณนันต์
Published
กรุงเทพฯ : [จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 252?]
Call Number
658.8 ว846ว
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาความป็นไปได้ ของโครงการโรงงานกลั่นแอลกอฮอล์ จากวัสดุเกษตร สำหรับผสมน้ำมันเชื้อเพลิง / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.
Author
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.
Published
ชลบุรี : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, [ม.ป.ป.]
Call Number
662 อ814ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การศึกษาเปรียบเทียบความบกพร่องทางการพูดของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 และชั้นประถมปีที่ 5 ในโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / ประจิตต์ อภินัยนุรักต์.
Author
ประจิตต์ อภินัยนุรักต์.
Published
กรุงเทพฯ : ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, (ม.ป.ป.).
Call Number
157.5 ป171ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาเปรียบเทียบผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียยมข้อมูลที.เอ็ม.และเอ็ม เอสเอส ด้านการทำแผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดสุโขทัย / ภิรมยย์ อ่อนเส็ง.
Author
ภิรมย์ อ่อนเส็ง.
Published
พิษณุโลก : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, [253?]
Call Number
526.9 ภ545ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ : การเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา = Sansaravatta : the cycle of rebirth in buddhism / ฟื้น ดอกบัว.
Author
ฟื้น ดอกบัว.
Published
นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, [253?].
Call Number
294.301 ฟ471ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาและการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา / สุภางค์ จันทวานิช.
Author
สุภางค์ จันทวานิช.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [252?]
Call Number
370.193 ส837ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา / เทียนฉาย กีระนันทน์.
Author
เทียนฉาย กีระนันทน์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [252-?]
Call Number
371.2 ท733ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การสร้างอุปกรณ์การสอน วิทยาศาสตร์ทดแทนในระดัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / โช สาลีฉัน.
Author
โช สาลีฉัน.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร [ม.ป.ป].
Call Number
371.33072 ช281ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ... : จังหวัดสระบุรี : รายงานผล / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
Call Number
330.9593 ก525สบ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles