Search again

Found: 1,292  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำจัดขยะชุมชนโดยวิธีเผาทำลาย / โดย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน ฝ่ายวิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ;
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540.
Call Number
628.44 ก437
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การก่อการร้ายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทย : รายงานวิจัย / โดย ศรุติ สกุลรัตน์.
Author
ศรุติ สกุลรัตน์.
Published
ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2545?]
Call Number
303.625 ศ282ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ชะเอมไทย และหนุมานประสานกาย : งานวิจัย = In vitro propagation of some medicinal plants : Albizzia myriophylla and Scheffera leucantha / โดย ...
Author
เยาวพา จิระเกียรติกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
Call Number
574.0724 ย543ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การควบคุมการทดลองปรากฏการณ์ขนส่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ : รายงานวิจัย =The controlling transport phenomena esperiment by Micr[o]controller / โดย มนู เฟื่องฟุ้ง และทวี ฉิมอ้อย.
Author
มนู เฟื่องฟุ้ง.
Published
[ปทุมธานี] : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2545?]
Call Number
537.62 ม174ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย : รายงานผลการวิจัย = Corruption in the Thai bureaucratic system / โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร ... [และคนอื่น ๆ].
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
Call Number
364.1323 ก443
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การคัดพันธุ์พริกที่ต้านทานต่อการทำลายของไรขาว [Polyphagotarsonemus latus (Banks)] และเพลี้ยไฟพริก [Scirtothrip dorsalis hood.] : รายงานการวิจัย = Selection for resistant variety of paper (Capsicum spp...
Author
มาลี ตั้งระเบียบ.
Published
ลำปาง : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
Call Number
633.84 ม511ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การคัดเลือก และการศึกษาคุณสมบัติบางประการของจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีนอลจากดินในพื้นที่กรุงเทพฯ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Isolation and characterization of phenol-degrading mi...
Author
ยุวดี วัฒนโภคาสิน
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544.
Call Number
579 ย442ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารในขยะและน้ำเสีย : รายงานการวิจัย = Screening of effective microorganisms in compost and sewage biodegradation / โดย คณะผู้ดำเนินการวิจัย สุมาลี เหล...
Author
สุมาลี เหลืองสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
Call Number
579 ส842กร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การคัดเลือกเชื้อราที่มีกิจกรรมย่อยสลายลิกนินจากแหล่งธรรมชาติ : รายงานการวิจัย = Screening for ligninolytic fungi from natural sources / โดย ศิริโฉม ทุ่งเก้า.
Author
ศิริโฉม ทุ่งเก้า.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
Call Number
579.5 ศ451ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การคาดคะเนกำลังคนระดับปริญญา : รายงานผลการวิจัย / โดย อัจนา วัฒนานุกิจ, วีระพงษ์ สิริกรวุฒิพงศ์, สุธี นิรัติพันธุ์.
Author
อัจนา วัฒนานุกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ทบวงมหาวิทยาลัย : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532.
Call Number
331.11423 อ516ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.
Author
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543.
Call Number
346.048 ส232ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การค้นหาความเสี่ยงของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานการวิจัย = Risk identification of outpatient dispensing service at Burapha Universitys Hospital / จงจิตร อริยประยูร.
Author
จงจิตร อริยประยูร.
Published
ชลบุรี : ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
Call Number
362.1782 จ118ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Discovery of bioactive pigments from marine microorganisms / รวิวรรณ วัฒนดิลก ... [และคนอื่น ๆ].
Published
ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
Call Number
579.177 ก442
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles