Search again

Found: 1,292  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การผลิตถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากวัตถุดิบในประเทศ / โดย กรรณิการ์ สถาปิตานนท์...[และคนอื่น ].
Published
กรุงเทพฯ : สถานบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2541.
Call Number
662.93 ก491
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การผลิตปลาเสือสุมาตราเป็นการค้า = A commerical production of Tiger barb (Capoeta tetrazona) / รวบรวมและเรียบเรียงโดย นิพนธ์ ศิริพันธ์.
Author
นิพนธ์ ศิริพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการ กรมประมง, 2544.
Call Number
639.31 น617ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การผลิตเครื่องดื่มนมเปรี้ยวคุณภาพสูงจากถั่วเหลืองในระดับห้องปฏิบัติการและกึ่งโรงงานอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัย =Laboratory and semi-industrial scale production of high quality lactic drinks from soybe...
Author
บุษบา ยงสมิทธ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540.
Call Number
663.64 บ675ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนซึ่งได้จากโปรตีนที่ผนังลำตัวของพยาธิใบไม้ตับโคที่ผ่านการทำกึ่งบริสุทธิ์ : รายงานการวิจัย = Production of monoclonal antibodies gainst partially puri...
Author
ดวงเดือน ไกรลาศ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
Call Number
616.0792 ด175ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การผลิตไคโตแซนจากเชื้อราและการดูดซับโลหะหนักโดยไคโตแซนจากเชื้อรา : รายงานวิจัย / โดย ศิริโฉม ทุ่งเก้า.
Author
ศิริโฉม ทุ่งเก้า.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2543?]
Call Number
579.5 ศร451ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การผสมผสานการป้องกันและจัดการโรคเอดส์สู่ระบบการสาธารณสุขมูลฐาน : รายงานการวิจัย / ผู้เขียน ชาติชาย สุวรรณนิตย์, ศิริพร สินธนัง.
Author
ชาติชาย สุวรรณนิตย์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2541.
Call Number
616.9792 ช518ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การผันแปรของปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย = The variations of rainfall and temperature over Thailand / นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์, ชลาลัย แจ่มผล.
Author
นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2544.
Call Number
551.577 น131ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อและความเร็ว / สุปราณี ขวัญบุญจันทร์.
Author
สุปราณี ขวัญบุญจันทร์.
Published
[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], [2543?]
Call Number
613.711 ส823ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพยากรณ์ความแพร่หลายของการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2000-2005 : รายงานการวิจัย / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.
Author
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542.
Call Number
384.3 ส232ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา : รายงานการวิจัยเอกสาร / โดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Author
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.
Call Number
378.17 พ976ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี : รายงานการวิจัยเอกสาร / โดย พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง.
Author
พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์.
Published
กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.
Call Number
378.17 พ565ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาการวินิจฉัยเชื้อ Burkholderia pseudomallei จาก hemoculture : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ =Development of burkholderia pseudomallei detection from hemoculture / สุภิญญา พงษ์สังข์, ปัทมา เอกโพธิ์,...
Author
สุภิญญา พงษ์สังข์.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.
Call Number
616.014 ส839ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง : รายงานการวิจัย = The development of thin films process by Sputturing Method / โดน สุรสิงห์ ไชยคุณ...[และคนอื่น ๆ].
Published
ชลบุรี : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540.
Call Number
671.73 ก493
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี : รายงานการวิจัย = Development of self-esteem among HIV positive pregnant women / วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์, รัชนีวรรณ รอส, ตติรัตน์ ส...
Author
วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์.
Published
ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
Call Number
362.1969792 ว729ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาความสามารถด้านการจัดหมวดหมู่ ซ้าย-ขวา และการจำคำ ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ จากการฝึกโดยใช้กิจกรรมการเล่น : รายงานการวิจัย = A study on conceptual grouping, left - right orientation and v...
Author
ศรียา นิยมธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2545.
Call Number
371.9 ศ239กร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles