Search again

Found: 1,292  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินระยะยาวเจตคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการศึกษา : รายงานการวิจัย = Longitudianal assessment of new information technology attitudes in education / นัญฑา ผลิตวานนท์, ผู้วิจัย.
Author
นัญฑา ผลิตวานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : [คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา], 2545.
Call Number
371.33 น385ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประเมินศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสาธารสุขของชุมชน : รายงาน / พวงเพชร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, วิรุณศิริ อารยวงศ์.
Author
พวงเพชร เฉิดฉันท์พิพัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 2544.
Call Number
362.12 พ472ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานการวิจัย =The evaluation of Burapha University curriculum of bachelor of education program / โดย กาญจนา มณีแสง.
Author
กาญจนา มณีแสง.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
Call Number
378.199 กร426ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานการวิจัย = The evaluation of the Burapha university curiculum of the master of education degree / โดย กาญจนา มณีแสง.
Author
กาญจนา มณีแสง.
Published
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2533.
Call Number
378.199 ก426ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประเมินหลักสูตรนวัตกรประชาคม ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น / ขวัญชัย หมั่นคำ.
Author
ขวัญชัย หมั่นคำ.
Published
ขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2545.
Call Number
362.1068 ข262ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : รายงานการวิจัย = The evaluation of SWUs general education curriculum / โดย พิศมัย จารุจิตติพันธ์, วราคม ทีสุกะ.
Author
พิศมัย จารุจิตติพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537.
Call Number
378.199 พ751ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การประเมินโครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิ จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2545 = The evaluation on the helminthiasis prevention and control project in Sakaeo province : 2002 / เยาวมาลย์ เสือแสงทอง, สมบัติ ...
Author
เยาวมาลย์ เสือแสงทอง.
Published
สระแก้ว : งานควบคุมโรค กลุ่มสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, 2545.
Call Number
616.96 ย545ก 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประเมินโครงการอาสาสมัครกับการเรียนรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งระยะที่ 1 และ 2 : รายงานการวิจัย = An evaluation of learning of the constitution and general election project during June 1999-March 20...
Author
เสรี ชัดแช้ม.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544.
Call Number
324.6 ส928ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปกาเกอะญอที่เข้ามาทำงานในตัวเมืองเชียงใหม่ : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย, บุญเพิ่ม ฤทัยกริ่ม.
Author
บุญเพิ่ม ฤทัยกริ่ม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
Call Number
331.63 บ523ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การปรับตัวของข้าราชการในระบบราชการไทยยุคปฏิรูป : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / [ผู้วิจัย สมชาย สุขสิริเสรีกุล].
Author
สมชาย สุขสิริเสรีกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
Call Number
352.63 ส241ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารของเทศบาล : รายงานผลการวิจัย / สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, 2535.
Call Number
352.09593 ก491
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก : รายงานการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 ; 14-16 สิงหาคม 2539 [ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร] กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ.
Author
การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก
Published
กรุงเทพฯ : กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2540.
Call Number
618.922 ก525ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การผลิตกรดมะนาวจากแป้งโดย Protease-negative mutant strain ของเชื้อรา Aspergillus niger : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Citric acid procuction from starch by Protease-negative mutant strains of Aspergill...
Author
ยุวดี วัฒนโภคาสิน.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2543]
Call Number
572.475 ย442ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles