Search again

Found: 348  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Population structure and reproduction in three species of Coralliophial (Mollusca : Gastropoda) from the Houtman Abrohos Island, Western Australia : เอกสารงานวิจัย / อัมมพร ทองกู้เกียรติกูล.
Author
อัมพร ทองกู้เกียรติกูล.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540.
Call Number
594.32 อ555พ
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สา / โดย นัยนา นิยมวัน...[ และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วัลย์ลดา หงส์ทอง, นฤมล รื่นไวย์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย, 2541.
Call Number
676.286 ก216
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กระบวนการทางความคิดเชิงอนุรักษ์ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีของการผลิตรายการโทรทัศน์ "ประกายทักษะ" / สุทิติ ขัตติยะ ผู้วิจัย.
Author
สุทิติ ขัตติยะ.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิชาการ ส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2545.
Call Number
384.5532 ส778ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กระบวนการแปรรูปน้ำพริกหนุ่มบรรจุกระป๋อง : รายงานการวิจัย / เมธินี เห่วซึ่งเจริญ ... [และคนอื่น ๆ].
Published
เชียงใหม่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
Call Number
664.0282 ก218
Location
BUU Library (BangSaen)

image
กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันตกของประเทศไทย : รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) = The strategies of agricultural extension on self-sufficient economic philosop...
Author
สิน พันธุ์พินิจ.
Published
นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
Call Number
630.715 ส724ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การกำจัดขยะชุมชนโดยวิธีเผาทำลาย / โดย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน ฝ่ายวิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ;.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540.
Call Number
628.44 ก437
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ชะเอมไทย และหนุมานประสานกาย : งานวิจัย = In vitro propagation of some medicinal plants : Albizzia myriophylla and Scheffera leucantha / โดย ...
Author
เยาวพา จิระเกียรติกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
Call Number
574.0724 ย543ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การควบคุมการทดลองปรากฏการณ์ขนส่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ : รายงานวิจัย =The controlling transport phenomena esperiment by Micr[o]controller / โดย มนู เฟื่องฟุ้ง และทวี ฉิมอ้อย.
Author
มนู เฟื่องฟุ้ง.
Published
[ปทุมธานี] : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2545?]
Call Number
537.62 ม174ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การคัดพันธุ์พริกที่ต้านทานต่อการทำลายของไรขาว [Polyphagotarsonemus latus (Banks)] และเพลี้ยไฟพริก [Scirtothrip dorsalis hood.] : รายงานการวิจัย = Selection for resistant variety of paper (Capsicum spp...
Author
มาลี ตั้งระเบียบ.
Published
ลำปาง : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
Call Number
633.84 ม511ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การคัดเลือก และการศึกษาคุณสมบัติบางประการของจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีนอลจากดินในพื้นที่กรุงเทพฯ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Isolation and characterization of phenol-degrading mi...
Author
ยุวดี วัฒนโภคาสิน
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544.
Call Number
579 ย442ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารในขยะและน้ำเสีย : รายงานการวิจัย = Screening of effective microorganisms in compost and sewage biodegradation / โดย คณะผู้ดำเนินการวิจัย สุมาลี เหล...
Author
สุมาลี เหลืองสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
Call Number
579 ส842กร
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การคัดเลือกเชื้อราที่มีกิจกรรมย่อยสลายลิกนินจากแหล่งธรรมชาติ : รายงานการวิจัย = Screening for ligninolytic fungi from natural sources / โดย ศิริโฉม ทุ่งเก้า.
Author
ศิริโฉม ทุ่งเก้า.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
Call Number
579.5 ศ451ก
Location
BUU Library (BangSaen)
Chanthaburi Campus Library

image

image
การจัดกลุ่มพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศไทย ที่มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน = The grouping of similar chimate area in western Thailand / นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
Author
นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2540.
Call Number
551.69593 น138ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การจัดทำอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำในเส้นท่อในระบบจ่ายน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน : รายงานการวิจัย = Research on leakage detecting equipment for water distribution main of rural water supply syste...
Author
วิโรจน์ วิวัฒนะชัยแสง.
Published
[กรุงเทพฯ] : กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2544.
Call Number
628.15 ว711ก
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles