Search again

Found: 519  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Population structure and reproduction in three species of Coralliophial (Mollusca : Gastropoda) from the Houtman Abrohos Island, Western Australia : เอกสารงานวิจัย / อัมมพร ทองกู้เกียรติกูล.
Author
อัมพร ทองกู้เกียรติกูล.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540.
Call Number
594.32 อ555พ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สา / โดย นัยนา นิยมวัน...[ และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วัลย์ลดา หงส์ทอง, นฤมล รื่นไวย์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย, 2541.
Call Number
676.286 ก216
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ : รายงานการวิจัย / โดย ขวัญฤทัย จ่างจำรัส.
Author
ขวัยฤทัย จ่างจำรัส.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
Call Number
305.4 ข275ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กระบวนการทางความคิดเชิงอนุรักษ์ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีของการผลิตรายการโทรทัศน์ "ประกายทักษะ" / สุทิติ ขัตติยะ ผู้วิจัย.
Author
สุทิติ ขัตติยะ.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิชาการ ส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2545.
Call Number
384.5532 ส778ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กองทุนคุณภาพการศึกษาของฮ่องกง : รายงานการวิจัยเอกสาร / ผู้วิจัย ภัทณิดา พันธุมเสน.
Author
ภัทณิดา พันธุมเสน.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
Call Number
379.5125 ภ352ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กะเทาะสนิมกริช : แลวิถีชีวิตชาวใต้ตอนล่าง / ผู้วิจัย สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, สมบูรณ์ ธนะสุข, พิชัย แก้วขาว.
Author
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2543.
Call Number
390.09593 ส776ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การกำจัดขยะชุมชนโดยวิธีเผาทำลาย / โดย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน ฝ่ายวิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ;
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540.
Call Number
628.44 ก437
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ชะเอมไทย และหนุมานประสานกาย : งานวิจัย = In vitro propagation of some medicinal plants : Albizzia myriophylla and Scheffera leucantha / โดย ...
Author
เยาวพา จิระเกียรติกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
Call Number
574.0724 ย543ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การควบคุมการทดลองปรากฏการณ์ขนส่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ : รายงานวิจัย =The controlling transport phenomena esperiment by Micr[o]controller / โดย มนู เฟื่องฟุ้ง และทวี ฉิมอ้อย.
Author
มนู เฟื่องฟุ้ง.
Published
[ปทุมธานี] : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2545?]
Call Number
537.62 ม174ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารในขยะและน้ำเสีย : รายงานการวิจัย = Screening of effective microorganisms in compost and sewage biodegradation / โดย คณะผู้ดำเนินการวิจัย สุมาลี เหล...
Author
สุมาลี เหลืองสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
Call Number
579 ส842กร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การคัดเลือกเชื้อราที่มีกิจกรรมย่อยสลายลิกนินจากแหล่งธรรมชาติ : รายงานการวิจัย = Screening for ligninolytic fungi from natural sources / โดย ศิริโฉม ทุ่งเก้า.
Author
ศิริโฉม ทุ่งเก้า.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
Call Number
579.5 ศ451ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Discovery of bioactive pigments from marine microorganisms / รวิวรรณ วัฒนดิลก ... [และคนอื่น ๆ].
Published
ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
Call Number
579.177 ก442
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles