Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก : รายงานการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 ; 14-16 สิงหาคม 2539 [ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร] กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ.
Author
การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก
Published
กรุงเทพฯ : กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2540.
Call Number
618.922 ก525ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ครูเพื่อเด็กเพื่อชุมชน : รายงานการสัมมนา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 24-25 สิงหาคม 2538 / โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง...
Author
การสัมมนาเรื่องการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ครูเพื่อเด็กเพื่อชุมชน
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539.
Call Number
379.2 ก525ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
ความสามารถในการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรไทยในยุคโลกาภิวัฒ์ : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ วันพุธที่ 27-วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2543 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาต...
Author
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความสามารถในการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรไทยในยุคโลกาภิวัตน์
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
Call Number
338.1 ก525ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image
ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นเมือง : รวมบทความสัมมนาวิชาการ 23-26 สิงหารคม พ.ศ. 2542 ณ ห้องประชุมสวนกีฬาสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์, ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย. สถาบันการแพทย์แ...
Author
การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นเมือง
Published
นนทบุรี : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
Call Number
615.854 ก485ผ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles