Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบัญชีการเงิน = Financial accounting / กชกร เฉลิมกาญจนา ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
Call Number
657 กร459 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การเมืองอเมริกา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
Author
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545.
Call Number
320.973 ส254ก 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คนหมุนโลก : 100 บุคคลสำคัญของโลกในรอบสหัสวรรษ / กอบกุล.
Author
กอบกุล.
Published
กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2545.
Call Number
920 ก358ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เรื่องของกำลังใจ...ไม่ใช่จักรยาน = Its not about the bike : my journey back to life / แลนซ์ อาร์มสตรอง และ แซลลี เจนกินส์, เขียน ; เกริกฤทธิ์ นานา, แปล.
Author
อาร์มสตรอง, แลนซ์.
Published
กรุงเทพฯ : เพิร์ล พับลิซชิ่ง, 2545.
Call Number
796.62092 อ649ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เรื่องสนุก กระตุกคิด / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2545.
Call Number
923.3593 ก768ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles