Search again

Found: 45  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน 2559 การประชุมนานาชาติ, 16 มกราคม 2559 ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร / โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว.
Author
การประชุมนานาชาติ "ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน"
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว, 2559.
Call Number
CDM5660
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Published
กรุงเทพฯ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2559-
Call Number
CDM5687
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
ปริทัศน์สถานภาพความรู้ : ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์ = Unequal income distribution in Thailand / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
Author
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
Published
กรุงทเพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559.
Call Number
CDM5685
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน แนวคิด ทฤษฏี และการปฏิบัติ / ไพฑูรย์ โพธิสว่าง.
Author
ไพฑูรย์ โพธิสว่าง.
Published
ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
CDM5814
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
ระบบการรับรู้จากระยะไกลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงเลข Remote sensing system and digital image analysis / สุวิทย์ อ๋องสมหวัง.
Author
สุวิทย์ อ๋องสมหวัง.
Published
นครราชสีมา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559.
Call Number
CDM5648
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559.
Call Number
CDM5707
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559.
Call Number
CDM5706
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานการวิจัย การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
Call Number
CDM5696
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action learning) จังหวัดน่าน โดย คณะนักศึกษา หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบ...
Published
[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2556]
Call Number
CDM5662
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action learning) จังหวัดน่าน โดย คณะนักศึกษา หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบ...
Published
[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2556]
Call Number
CDM5663
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559.
Call Number
CDM5708
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพั...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็กเซเลนเซีย จำกัด, 2559.
Call Number
CDM5681
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บริษัท เอ...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บริษัท เอ็กเซเลนเซีย จำกัด, 2559.
Call Number
CDM5682
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ เรื่อง ป้องกันและปราบปราบการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบาย...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บริษัท เอ็กเซเลนเซีย จำกัด, 2559.
Call Number
CDM5695
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ เรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาส...
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บริษัท เอ็กเซเลนเซีย จำกัด, 2559.
Call Number
CDM5683
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles