Search again

Found: 62,806  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
100 ปี สถานีกรุงเทพ / เจ้าของโครงการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ; นักเขียน, ปริญญา ชูแก้ว, รักพล สาระนาค ; บรรณาธิการ สุรจิต จามรมาน.
Author
ปริญญา ชูแก้ว.
Published
กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, [2559?].
Call Number
385.314 ป458ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปี สภากาชาดไทย 2436-2536 / คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือ 100 ปี สภากาชาดไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2536.
Call Number
361.76309593 ร192
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปี ห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู) / คณะกรรมการจัดทำหนังสือ.
Published
กรุงเทพฯ : ห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู), [2535]
Call Number
338.74 ห159
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปี อำเภอบ้านโพธิ์ / สุพจน์ สุกปลั่ง ... [และคนอื่น ๆ].
Published
ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2547.
Call Number
352.1409593 ร193
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร.
Author
กรมศิลปากร.
Published
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2554.
Call Number
353.77 ศ528ร 2554
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
Author
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.
Published
กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง, 2539.
Call Number
378.05 มม251พย 2539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปีกระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.
Call Number
354.593 ก218ห
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Author
ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Published
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2550.
Call Number
352.1409593 ธ286ร 2550
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 = 100 years of local government in Thailand, 1987-1997 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Author
ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Published
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2545.
Call Number
352.1409593 ธ286ร 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปีพระราชทานกำเนิดวชิรพยาบาล ... สู่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร.
Author
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล.
Published
กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร, 2555.
Call Number
362.11068 ม246 2555
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปีรถไฟไทย / คณะผู้จัดทำ, ไพรัช โรจน์เจริญงาม...[และคนอื่น ๆ]
Published
กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2540.
Call Number
354.767 ร192
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปีแห่งการปฎิรูประบบราชการ วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Author
ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยาบายศึกษา, 2541.
Call Number
351.593 ช451ร 2541
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปีแห่งการปฎิรูประบบราชการ วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Author
ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยาบายศึกษา, 2554.
Call Number
351.593 ช451ร 2554
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการวิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Author
ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Published
กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2538.
Call Number
351.593 ช451ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปีแห่งประวัติศาสตร์ Alliance Francsise de Bankgkok / Alliance Francsise de Bankgkok.
Published
กรุงเทพฯ : Alliance Francsise de Bankgkok, 2555.
Call Number
306 ห159
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles